12AE1.6 Fjärrkyla

Göteborg Energi ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte. För kontakt se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare”.

Projektören ansvar för att Göteborg Energis tekniska standard fullföljs och att föreslagen detaljprojektering remitteras via diariet på Göteborg Energi, se se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare”. Innan projektering påbörjas ska startmöte/ledningsägarmöte hållas där projektets förutsättningar presenteras. Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten ska alltid efterföljas, se länkar till ”Göteborg Energis tekniska bestämmelser för fjärrvärme” och ”Göteborg Energis bestämmelser vid markarbeten” till höger på sidan. Senast uppdaterad 2017-10-16