12AF1 Material och kemiska produkter

Kemiska produkter

Miljöanpassade material och kemiska produkter förespråkas och materialförbrukningen ska minimeras. Utfasning av material som innehåller farliga ämnen ska göras i enlighet med substitutionsprincipen. 

Material som innehåller särskilt farliga ämnen får inte föreskrivas utan att trafikkontoret har granskat användningen. Till särskilt farliga ämnen räknas utfasningsämnen inklusive hormonstörande ämnen på SIN-listan samt prioriterade riskminskningsämnen, se Kemikalieplan för Göteborgs Stad. Blanketten "Ansökan om granskning av kemisk produkt" ska användas vid ansökan om granskning av kemisk produkt. 

Kemiska produkter som kan användas utan granskning:

  • Kemiska produkter som klassas som A i trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft

  • Kemiska produkter som är registrerade i BASTA-systemet.

Kemiska produkter som kan kräva granskning:

  • Produkter i BETA-registret
  • Kemiska produkter som klassas som B i trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft.

Se länk till "Trafikverkets Chemsoft" till höger på sidan.

Säkerhetsdatablad ska vara på svenska och ej äldre än tre år. Hantering av kemiska produkter ska ske i enlighet med Miljöförvaltningens faktablad "Säker lagring av kemikalier" och när det är tillämpligt även Miljöförvaltningens faktablad "Skyddsområde Göta Älv". Miljöförvaltningens faktablad finns till höger på sidan under länken "Miljöförvaltningens faktablad".

Byggvarudeklarationer ska finnas tillgängliga för samtliga byggvaror som föreskrivs. Deklarationerna ska vara på svenska och ej äldre än tre år. Alternativt ska produkterna vara registrerade i BASTA-systemet.

Material


Trummor

Trummor och andra anläggningar som föreskrivs för användning i vatten ska vara utformade eller placerade så att de inte utgör ekologiska barriärer.   

 Trä

Om trä ska användas förespråkas trä från hållbart skogsbruk, verifierat av tredje part gentemot hållbarhetscertifiering. Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) är exempel på sådana certifieringar.

Natursten

I första hand används befintligt material på plats. Om befintligt material saknas ska kontroll göras om tänkt material finns i lager på trafikkontorets stengård, Ringön. Se 12BB Begagnad granit.

Om natursten från riskländer (Kina och Portugal) används ska entreprenören kunna visa att stenen producerats/bearbetats under förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta grundläggande internationella konventioner, konventioner med särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd (170, 155 och 148), FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd, arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.  För mer information se ”Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten”

Senast två veckor före stenleverans ska entreprenören redovisa:

1. Från vilka produktionsanläggningar stenleveransen härrör för alla led från råvara, till olika bearbetningsled, leverantör, till entreprenör.

2.Dokumentation från fullständig inspektion av aktuella stenbrott och bearbetningsanläggningar. Med fullständig inspektion avses inspektion innehållande visuell kontroll av produktionsanläggningar, genomgång och kontroll av dokument samt intervjuer med ledning och anställda på plats. Inspektionerna ska vara genomförda av oberoende tredjeparts inspektionsföretag och ej äldre än två år.

Skumglas

Råvaran till skumglas är återvunnet insamlat förpackningsglas från de svenska hushållen som förädlas till ett lättfyllnadsmaterial för användning i mark- och byggsamanhang.

Skumglas är inert, kemiskt stabilt och obrännbart. Materialet är beständigt mot frätande ämnen, innehåller inga fibrer eller miljöfarliga gaser och är till sitt ursprung oorganiskt och kan därför inte mögla. Den platsspecifika föroreningsrisken förknippad med användning av skumglas i mark- och vägbyggnad kan normalt beaktas som obetydlig eller ringa. Vid nyttiggörandet kan också ofta påvisas ett uttag av naturresurser och energianvändning begränsas (källa: SIG:s handbok).

Skumglas får användas i projekt för trafikkontoret under förutsättning att det är registrerat i BASTA-registret eller likvärdigt.Senast uppdaterad 2018-10-15