12AJ Granskning

Observera nedanstående arbetsgång gäller inte 12AJ3 Ledningsverkens granskning eller för granskningsområde Byggnadsverk under 12AJ2 Granskning utformning och konstruktion.

Vid extern utförare av projekt, där trafikkontoret ska överta anläggningar med ansvar för drift och underhåll vid färdigställande, ska trafikkontorets ”projektledare” i texten nedan ersättas med ”bevakande projektledare” (se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Bevakande projektledare").
Den bevakande projektledaren tillhandahåller trafikkontorets diarienummer som ska fyllas i projektinfofilen samt användas i namnsättningen av ritningarna innan handlingen skickas på granskning. Den bevakande projektledaren tillhandahåller även den kod som ska fyllas i filen "granskningssynpunkter". Den bevakande projektledaren ska alltid få en kopia av granskningshandlingen.


Arbetsgång vid granskning enligt kap 12AJ1, 12AJ2, 12AJ4 och 12AJ5

Föranmälan om projektet skickas senast 3 veckor innan granskningshandlingarna ska vara granskarna tillhanda. Föranmälan görs via e-post. I e-posten anges när och hur handlingarna görs tillgängliga för granskarna och när synpunkterna senast ska vara projektören tillhanda.

Granskningshandlingarna skickas till respektive granskare för varje granskningsområde, enligt 12AD1 Underlag kontaktlista. I kontaktlistan är granskningarna uppdelade i kompetensområde:

- -         12AJ1 Granskning Drift & Underhåll

- 12AJ2 Granskning Utformning & Konstruktion

-         12AJ4 Granskning av Miljöplan

-      12AJ5 Granskning av Administrativa Föreskrifter

Under respektive granskningsområde beskrivs vilka handlingar som ska granskas. Då granskarna har många projekt som ska granskas ska projektören dela upp handlingen så respektive granskare endast får tillgång till de ritningar/dokument som är specificerade i kapitel 12AJ1, 12AJ2, 12AJ4 och 12AJ5 för deras verksamhetsområde. I ritningsförteckningen ska det tydligt framgå vilka ritningar/dokument som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok. För varje avvikelse ska det medfölja en motivering från projektet varför man valt att avvika från Teknisk Handbok.


Granskningshandlingarna ska levereras i formatet PDF (undantag är 12AJ1 Väglinjeförändringar där dwg-filer ska levereras).

Tillsammans med granskningshandlingarna ska alltid:

  1. Projektinformation fyllas i och bifogas, första fliken enligt mall Projektinfo granskning som finns till höger på sidan.
  2. Alla handlingar namnges enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar ex 76615-1001.pdf.
  3. En ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok bifogas. 
  4. Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter” bifogas. Granskarna fyller i filen och returnerar den ifylld med sina synpunkter. Filen finns till höger på sidan.

Tiden för granskningen är minst 14 arbetsdagar. Sista datum för granskningssynpunkter anges i punkt 1 ovan. 

När granskningshandlingarna har skickats till berörda granskare ska flikarna 2-4, enligt mall Projektinfo granskning, fyllas i och skickas till projektledaren. Granskarna returnerar sina synpunkter i erhållen mall för granskningssynpunkter till projektören. Projektören samlar ihop granskningssynpunkter och bevakar att de kommer in i tid. Projektledaren tar beslut om vilka granskningssynpunkter som projektören ska ta hänsyn till och återkopplar (upprättar en avvikelserapport) till respektive granskare, enligt 12AD1 Underlag Kontaktlista.

Förfrågningsunderlaget färdigställs.

Granskningssynpunkter

Instruktion till mallen ”Granskningssynpunkter”.

Granskningssynpunkter

Löpnummer (signatur-löpnummer)

Signatur + löpnummer 00X.

Kompetensområde

Motsvarar kapitel i TH ex Drift och underhåll, utformning och konstruktion.

Granskningsområde

Ex Belysning, Gata, Tillgänglighet.

Granskare

Namn på den som utfört granskningen.

Ansvarig granskare

Namn på den som beställt granskningen på TK.

Handlingsnummer

Hänvisning till nummer eller namn på ritning/dokument du har synpunkter på. Endast en handling per rad.

Revidering

Version av handlingen.

Granskningssynpunkt

Tydlig beskrivning av det du vill kommentera.

Referens

Referens till Lag, Regel, Teknisk Handbok etc som granskningssynpunkten avser.

Nivå

Se beskrivning i dokumentet.

Projektets återkoppling

Kommentar

Kommentar till granskningssynpunkt på samma rad.

Datum

Datum när kommentaren görs.

Uppföljning granskare

Slutkommentar

Eventuellt kommentar till varför kommentaren stängs.

Status

Öppen, stängd.
Senast uppdaterad 2018-10-15