12AJ1 Drift- och underhållsgranskning

Vid en Drift- och underhållsgranskning säkerställs att trafikkontorets anläggningar blir utformade på ett sätt som ger en effektiv framtida drift av anläggningen och att rätt materialval/växtval används för att minimera framtida driftkostnader avseende anläggningens funktion.
Om granskningsområdet berörs i andra delar av handlingen än vad som beskrivs nedan ska dessa också skickas till kontakt för respektive granskningsområde.

Arbetsgång enligt TH 12AJ Granskning.

  

Granskningsområden

Belysning

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning, ritningar, belysningsberäkning och beräkning av vindlaster.

Det åligger projektörer att ta fram alla underlag i enlighet med Teknisk Handbok. Det innebär även att inhämta information om befintlig anläggning, dess kondition och möjligheter att koppla på ytterligare ljuspunkter. (tex. kopplingspunkter, krav på utlösningsvillkor, styrning, relationshandling, inmätning av kablar mm)

Information om befintlig anläggning inhämtas mot avgift från Drift- och Underhållsentreprenör för området.

Knutpunktsnummer ska finnas med i projektering för nya belysningspunkter och ska utgå från befintligt nummersystem.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 4401-4499, inklusive KNP-nummer. 
 • 5401-5499
Övrigt att skicka
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken "granskningssynpunkter"
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Beräkningar
 • I förekommande fall "Avtal fastighetsägare angående fäste och kabel för gatubelysning"
 • Avtal med fastighetsägare (armaturer, bc, kabelklamring etcetera). Mall enligt kap 12BG Gatubelysning. OBS! Före avtal upprättas tas kontakt med trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Avtal med fastighetsägare".
 • Arbetsbevis gatubelysning enligt kap 12CG9 Arbetsbevis gatubelysning.

Trafiksignaler

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning

Granskningshandlingarna motsvarar ritningar enligt 12CE5.4 Ritningsnumrering trafiksignaler:

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning.
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”.

Byggnadsverk

Konstruktioner

Granskar mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning  samt översiktsplan, ytskiktsplan, planteringsplan, byggnadsverk och belysningsinstallation i byggnadsverk.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 1801-1899
 • 1901-1999
 • 5001-5399
 • 5401-5499

Övrigt att skicka 

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Markvärme, hissar, oljeavskiljare och rulltrappor

Granskar ledningsplan och styrsystem för markvärmeanläggningar med beskrivande text/teknisk beskrivning samt en översiktsplan. Samt konstruktionsritningar för övriga ovannämnda anläggningar. 

 • 0001-0099
 • 4001-4199
 • 5001-5399

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Mängdförteckning med beskrivande text/teknisk beskrivning
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Gata

Yt- och vägtillbehör

Granskar: 

- Ytskiktsplan aveseende placering av betongplattor och gatsten.
- Vägutrusningsplan avseende placering av vägskyltstolpar i förhållande till träd och buskar ur
  skötselsynpunkt.
- Ledningsplan/Höjdplan avseende placering av rännstensbrunnar och inkoppling av ”spygatter”
  på befintliga brunnar. Granskar hur rännstensbrunnar är placerade i förhållande till nya/befintliga
  kantlinjer.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 1001-1599
 • 1801-1899
 • 3001-3499
 • 4001-4199
 • 8001-8299

      Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser
  från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken
  ”granskningssynpunkter”

Klotter

Granskar:

-        Geografiskt läge, lokalisering. För att kunna avgöra om det är stor eller liten risk för hög
  belastning i avseendet klotter.

-        Materialval på byggnadsverk. För att avgöra om klotterskyddsmetod och
  klotterskyddsprodukt passar.

-        Föreslagen metod för klotterskydd.

-        Föreslagna produkter för klotterskydd.

-        Åtkomst med fordon för framtida klottersanering.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 3001-3499
 • 5001-5399

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning


Vegetation

Park och naturförvaltningen (Ponf) ansvarar för skötsel av alla vegetationsytor som förvaltas av trafikkontoret eller Ponf och ska driftsgranska samtliga ritningar och texter som berör den gröna miljön.

Särskilt viktiga granskningsområden är:

-        Skydd av befintliga träd

-        Växtbäddar för alla träd, buskar, perenner, gräs etc

-        Jordkvalitet

-        Träd och buskars placering i förhållande till väg, gc-bana, belysning, skyltar, brunnar,
  fasader etc.

-        Släntlutningar, lutningar och bredder för gräsklippning

-        Ytvatten och brunnar

-        Staket och skyddsräcken, möjligheter att sköta invid dessa

-        Växtförteckningar och gräsfröblandningar, lökväxter, möjlighet att bevaka biologisk mångfald

För granskning av Vegetation skickas de delar i underlaget som berör vegetation. Samtliga ritningar skickas till park- och natruförvaltningen (Ponf). Ponf gör urval och fördelar till berörd förvaltare inom Ponf.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 0101-0199
 • 0201-0399
 • 0401-0499
 • 0601-0999
 • 1701-1799
 • 1801-1899
 • 1901-1999
 • 3001-3499
 • 4001-4199
 • 4221-4249
 • 4401-4499
 • 4601-4699
 • 5001-5399
 • 6001-6499
 • 6601-6999
 • 7001-7499
 • 8001-8199
 • 8201-8299

Övrigt att skicka

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
 • Mängdförteckning med beskrivande text / teknisk beskrivning
 • Växtförteckning

Väglinjeförändringar/Kantlinjer, Mittlinjer och Arbetsområde DWG

Projekterade väglinjeförändringar behövs för att uppdatera trafikkontorets grundkarta över kommande förändringar (TK_Plan). Grundkartan används bla. för att uppdatera trafikkontorets lokala vägdatabas (LV) som i sin tur behövs för att kunna upprätta nya lokala trafikföreskrifter (LTF). Nya LTF:er ska vara beslutade innan trafiken släpps på och därför är det viktigt att trafikkontoret får in planerade väglinjeförändringar redan i det här stadiet.

Modellfil att skicka:

 • Planerade nya/förändrade väglinjer/kantlinjer, inklusive farthinder, som en dwg-fil enligt specifikation nedan. 
 • Mittlinjer på planerade nya/förändrade bilvägar, cykelbanor och gångbanor som en dwg-fil enligt specifikation nedan. 
 • Arbetsområdet som yta/polygon i en dwg-fil enligt specifikation nedan. 

Övrigt att skicka: 

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)

DWG-Specifikation

Väglinjeförändringar/Kantlinjer, Mittlinjer samt Arbetsområde ska skickas som tre separata dwg-filer i filformatet AutoCAD 2013 eller tidigare. Referenssystemet ska vara Sweref 99 1200. Innehåller dwg-filen höjdinformation med z-koordinater gäller höjdsystemet RH2000. 

Dwg-filerna får INTE innehålla geometrier så som; splines, 2D-polyline, ellipser, punktobjekt, hatch, block, dubbla geometrier, nollängsobjekt och objekt mindre än 10mm. Filen får heller inte innehålla externa referenser (X-ref), symboler, bilder eller text. Innan ritningen sparas, rensa ritningen med ”purge”-kommandot.

Städa ritningarna med kommandon så som: "audit", "xbind>Insert", "mapclean", "purge", "e-transmit". 

För dwg-filen med Väglinjeförändringar/Kantlinjer, inkl farthinder, ska innehålla ett lager där linjetypen är polylines. 

Lager döps till: 

 • Kantlinjer

För dwg-filen med Mittlinjer ska tre lager med mittlinjer; för bilvägar, cykelvägar och gångbanor. Till gångbanor hör fristående gångbanor och trottoarer. För kombinerade gång- och cykelvägar, där gång- och cykeltrafiken skiljs åt med t.ex en målad linje, skickas två mittlinjer, en för gång och en för cykelbana Med mittlinje menas en linje i mitten av ex cykelbanan (även kallad centrumlinje) även där cykelbanan inte har några kantlinjer, utan separeras mot ex bilväg med målad linje. Mittlinjerna används för att uppdatera NVDB (Nationell Vägdatabas).

Lager döps till

 • B_ mittlinje (för bilvägar),
 • GC_ mittlinje (för cykelbanor),
 • G_ mittlinje (för gångvägar).

Linjetypen ska vara 3D-polylines. I dwg-filen för MIttlinjer ska z-koordinater redovisas i varje brytpunkt. 

För dwg-filen med Arbetsområde ska ett lager där arbetsområdet redovisas som yta/polygon alternativt flera ytor/polygoner om arbetsområdet ej är sammanhängande. Finns det en etappindelning ska även dessa redovisas som ytor/polygoner i ett separat lager. 

Ytorna/polygonerna ska levereras som slutna 2D-polygoner.

Notera att om väglinjeförändringar/kantlinjer tillkommer, eller om det görs större förändringar under projektets gång som påverkar mittlinjerna eller arbetsområdet, behöver nya dwg-filer skickas för uppdatering av kartskikten. Exempelvis om en cykelbana ändrar sträckning eller om en planerad cykelbana inte byggs. Skicka även med projektets diarienummer och namn vid leverans av uppdatering alternativt projektinfo_granskning.xls för aktuellt projekt.

Notera att TKDok inte utför någon granskning utan använder informationen för att uppdatera Trafikkontorets kartverk, du kommer inte få något svar från TKDok. 

Arbetsområde PDF

Ritning som ska skickas:
Höjdplan eller liknande i pdf-format där arbetsområdet tydligt framgår. 

Övrigt att skicka: 

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)

Notera att upplåtarna inte utför någon granskning utan informationen används för att undvika att upplåtelser skrivs inom arbetsområdet. Du kommer inte få något svar av upplåtarna. 


Spår

Granskar nybyggnation, som berör spårvägsbanan, avseende framtida drift.

För att kunna utföra granskningen skickas Översiktsplan, Ytskiktsplan samt relevanta spårritningar till byggledare för funktionsentreprenad Spår, enligt Kontaktlista.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 1801-1899
 • relevanta spårritningar

 Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”
Senast uppdaterad 2018-10-15