12AJ2 Utformnings- och konstruktionsgranskning

Genom utformnings- och konstruktionsgranskning säkerställer trafikkontoret att det som byggs följer lagar och förordningar samt våra egna specifika krav.

Nya anläggningar ska följa krav och riktlinjer definierade i TH. Eventuella frånsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingarna.

Funktionella krav granskas inte, då vi förutsätter att den nya anläggningen uppfyller uppsatta funktionella krav.

Om granskningsområdet berörs i andra delar av handlingen än vad som beskrivs nedan ska dessa också skickas till kontakt för respektive granskningsområde.

Arbetsgång enligt TH 12AJ Granskning.

Granskningsområden

Belysning

Granskar belysningsplanen avseende belysningsstolparnas placering i förhållande till kantlinjer, utfarter, tomtgränser, kurvor, höjdskillnader och fastigheter. Belysningen ska dimensioneras utifrån gällande VGU. Val av belysning ska utföras enligt trafikkontorets krav i TH kap 12S Belysning med underliggande kapitel. Avsteg ifrån TH skall tydligt framgå i granskningshandlingen.

Det åligger projektörer att ta fram alla underlag i enlighet med Teknisk Handbok. Det innebär även att inhämta information om befintlig anläggning, dess kondition och möjligheter att koppla på ytterligare ljuspunkter. (tex. kopplingspunkter, krav på utlösningsvillkor, styrning, relationshandling, inmätning av kablar mm) Information om befintlig anläggning inhämtas mot avgift från Drift- och Underhållsentreprenör för området.

Knutpunktsnummer ska finnas med i projektering för nya belysningspunkter och ska utgå från befintligt nummersystem.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt Ritningsnumrering byggritningar (12CE6):

 • 0401-0499
 • 0601-0999
 • 4001-4199

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Byggnadsverk (arbetsgång 12AJ gäller ej)

Se 12HD Konstruktionsgranskning.

Gata

Yt- och vägtillbehör

Granskar Vägutrustningsplanen avseende skyltstolparnas placering i förhållande till fordon och trafikanter. Val av ytskikt och överbyggnad ska utföras enligt trafikkontorets krav i TH kap 12B Projekteringsförutsättningar med underliggande kapitel. Avsteg ifrån TH ska tydligt framgå i granskningshandlingen.

Kontrollerar att Vägutrustningsplanen är godkänd med ifylld stämpel.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 8001-8299

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Trafikföringsprincip

Granskar Trafikföringsprinciper för samordning av närliggande projekt. 

Granskningshandlingar motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar

 • 0001-0099
 • 8301-8499

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Tillgänglighet

Granskning ur tillgänglighetssynpunkt avser att säkerställa att trafikförslag eller bygghandlingar är utformade så att fotgängare, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, kan ta sig genom området samt till/från målpunkter i området på ett säkert sätt.  Handlingar som granskas är höjd- och ytskiktsplan och vägutrusningsplan (för att kunna identifiera övergångställen).

Handlingen förutsätts uppfylla ställda krav gällande mått och ytbeläggningar enligt 3C Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Avsteg ifrån TH skall tydligt framgå i granskningshandlingen.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 1001-1499
 • 1701-1799
 • 1801-1899
 • 8001-8299

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”

Framkomlighet & Hållplatser

Inom område Framkomlighet och Hållplatser granskas Ytskiktsplan och Vägutrusningsplan avseende:

-        Bredder

-        Placering av pollare och andra stolpar

-        Höjdskillnader

-        Kantstensval

-        Val av ytskikt med avseende på renhållning

-        Fri höjd (minst 2,5 m)

-        Möjlighet till att lägga snömassor vid hållplatser

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 •  0001-0099
 • 1801-1899
 • 8001-8299

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser
  från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken
  ”granskningssynpunkter”


Vägutrustningsplan

Vägutrustningsplanen upprättas med trafikförslaget som grund och granskas utifrån beskrivande text enligt 12CE1.10 Vägutrustningsplan. 

Granskar vägutrustningsplanen avseende utmärkningen av vägmärken, vägmarkering och vägvisning så att gällande författningar, regler och trafikkontorets tillämpningar följs. 

Granskningsetikett  ska infogas Vägutrustningsplanen och signeras av ifrån trafikkontoret utsedd granskare, enligt Kontaktlista, innan bygghandling färdigställs.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

·        0001-0099

·        8001-8199

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken ”granskningssynpunkter”


Spår

Spårkonstruktion

Granskar så att spåranläggningen följer gällande konstruktionskrav.

Vid anläggning av nya spår eller förändring av befintliga spår ska Banstandard följas. Eventuella avvikelser till Banstandard ska dokumenteras, enligt Funktionskrav och avvikelselista Spår(finns till höger på sidan), och godkännas av trafikkontorets konstruktionsansvarig för Spår.

I projektering ska materiallistor tas fram på allt materiel för spår, signal och kontaktledning som går åt i projektet. Sedan ska en sammanställning göras och skickas på granskning.

Vid konstruktionsgranskning av Spår skickas relevanta ritningar, enligt Ritningars innehåll (2CE1.18-27) tillsammans med ifylld Funktionskrav och avvikelselista spår.

Övrigt att skicka:

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken "granskningssynpunkter"
 • Sammanställning materiallistor

Likriktarstationer

Granskar nybyggnation, som berör spårvägsbanan, avseende framtida drift.

För att kunna utföra granskningen skickas Översiktsplan. Översiktsplanen ska innehålla placering av Likriktarstation utifrån Spårbanans behov samt framdragning av spårvägskablarnas pluskabel och minuskabel till lämplig spårvägsmast.

Projektör ska också säkerställa med Göteborg Energi AB så att anslutning är möjlig av mellanspänningsanslutning samt signalanslutning. Jordtag ska också säkerställas.

Utformningen av Likriktarstation i stadsmiljö kräver extra känslighet. Bygglov ska sökas och handläggas.

Stationen byggs efter göteborgstandard för Likriktarstationer och ska uppfylla alla el-tekniska standardkrav med hög säkerhet och lång livslängd. Anläggningen ska vara servicevänlig med hög hållbarhet och energikraven ska minimeras. Förlustenergi från transformatorn ska minimeras.    

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • Relevanta ritningar enligt text ovan
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken "granskningssynpunkter"

Spårsäkerhet

Vid granskning av spårsäkerhet granskas nybyggnation i närhet av spår eller projekt som på något sätt kan komma att beröra spårbanan.
Vid varje projekt skall trafikkontorets säkerhetsansvarig bedöma om riskanalys krävs för projektet.

För granskning av spårsäkerhet skickas Översiktsplan, Ytskiktsplan samt relevanta spårritningar.

Granskningshandlingarna motsvarar ritningsnummer enligt 12CE6 Ritningsnumrering byggritningar:

 • 0001-0099
 • 1801-1899
 • Relevanta spårritningar
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning där det tydligt framgår vilka ritningar som innehåller avvikelser från Teknisk Handbok
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Granskningssynpunkter med ifyllda uppgifter om projektet under rubriken "granskningssynpunkter"

 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning
 • Dokumentöversikten (ifylld)
 • Projektinfo_granskning.xls (ifylld)
 • Ritningsförteckning
 • Dokumentöversikten (ifylld)


 • Senast uppdaterad 2018-10-15