12AJ3 Ledningsverkens granskning

För projekt som berör ledningsverkens anläggningar ska granskningshandling alltid skickas till ledningsverkens remisser, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare”. Omfattning av eventuella sprängnings-, spontnings- eller pålningsarbeten ska särskilt anges.

För Kretslopp och vattens anläggningar gäller:

Remissen ska mejlas i pdf-format till ”Lägesremisser”, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till drift- och underhållsgranskning, se 12AJ1 Drift och underhållsgranskning.
För mer information se förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för markarbeten”, se 12AE1.1 VA-ledningar.

För Göteborg Energis anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till diariet Göteborg Energi, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift och underhållsgranskning.

För Skanovas anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till skanova-remisser, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift och underhållsgranskning.Senast uppdaterad 2017-10-16