12AJ3 Ledningsverkens granskning

För projekt som berör ledningsverkens anläggningar ska granskningshandling alltid skickas till ledningsverkens remisser, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Ledningsägare”. Omfattning av eventuella sprängnings-, spontnings- eller pålningsarbeten ska särskilt anges.

För Kretslopp och vattens anläggningar gäller:

Remissen ska mejlas i pdf-format till ”Lägesremisser”, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Kommunala förvaltningar och ledningsverk” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till drift- och underhållsgranskning, se 12AJ1 Drift och underhållsgranskning.
För mer information se förvaltningen Kretslopp och vattens ”Anvisningar för markarbeten”, se 12AE1.1 VA-ledningar.

För Göteborg Energis anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till diariet Göteborg Energi, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Kommunala förvaltningar och ledningsverk” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift och underhållsgranskning.

För Skanovas anläggningar gäller:

Granskningshandlingen ska skickas till skanova-remisser, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ” Kommunala förvaltningar och ledningsverk” samtidigt som granskningshandlingen skickas in till driftgranskning, se 12AJ1 Drift och underhållsgranskning.Senast uppdaterad 2017-10-16