12BB Begagnad granit

 • Befintligt stenmaterial i gator med mera inom trafikkontorets ansvarsområde är trafikkontorets egendom. Ansvariga för stenhanteringen är park- och naturförvaltningen. Befintligt stenmaterial, dock ej storgatsten (tillfaller entreprenören), som inte ska återanvändas på samma plats vid ombyggnadsarbeten ska köras till TK:s förråd. 
 • Vid leverans av stenmaterial till park- och naturförvaltningen utlämnas vid varje tillfälle kvitto på den inlämnade mängden.
 • På upplagsplatsen (stengården) bearbetar park- och naturförvaltningen inkommet stenmaterial allt efter behov och beställning av trafikkontoret vilket innebär:
  • Att gångbanesten normalt sorteras efter inkomna objekt. Ingen breddsortering utförs eftersom stenen varit stensatt och bör kunna sättas igen som den en gång har satts. Skrot utsorteras.

  • Att smågatsten normalt ej storleks- eller färgsorteras. Däremot separeras gatsten som suttit i båge (olika storlek) från gatsten som är jämnare i storleken. Skrot utsorteras.

  • Att kantsten, gångbanehallar och ramsten normalt inte kvalitetssorteras, men viss renhuggning utförs, till exempel på ändar. All bågsten "mallas" och radien skrivs i ändan på stenen. Skrot utsorteras.

  • Att osorterad gatsten sorteras i sin helhet. Därför är det viktigt att en viss sortering sker redan vid upptagningsplatsen (skilj på små- gångbane- och storgatsten).

  • Att ingen sortering efter SIS-norm utförs då mycket av stenen skulle skrotas ut.

Vid högre kvalitetskrav än ovan beskriven tas kontakt med park- och naturförvaltningen som undersöker om det är möjligt att få fram den önskade kvaliteten, till exempel höjd- eller breddsorterad storgatsten, storleks- eller färgsorterad smågatsten, hallar med viss tjocklek och så vidare. Projektör/projektledare/uppdragsledare kan boka sten enligt överenskommelse med park- och naturförvaltningen. Uttag av sten debiteras enligt gällande prislista.Senast uppdaterad 2017-10-16