12CE1.14 Tvärsektion

Tvärsektioner upprättas normalt med intervallen 10 eller 20 m i skala 1:100. Vid bergskärningar och gatukorsningar används kortare intervall. Vid infarter upprättas särskilda sektioner. Sektionen ska redovisa:

Befintligt

 • Marklinje och bergkontur.
 • Kantstöd
 • Staket, stängsel och räcken.
 • Häckar
 • Murar och trappor.
 • Vallar och skärmar.
 • Infarter
 • Husliv

Nytt

 • Profilplan med angiven höjd (från längdprofilen).
 • Längdmätningslinje
 • Ny vägöverbyggnad.
 • Urgrävningar och fyllningar med lättare material.
 • Slänter och diken med eventuell ytjordsbeklädnad.
 • Trädgropar, planteringsytor.
 • Dräneringsledningar
 • Vid behov markeras kvarters- och kostnadsgränser.
 • Hus
 • Masskvantiteter


Senast uppdaterad 2017-10-16