12CE1.4 Höjdplan

På höjdplanen redovisas, utöver vad som finns på stomplanen följande:

 • Numrerade koordinatberäknade punkter med angivande av radier, alternativt redovisas detta på utsättningsplanen. Koordinattabell redovisas på ritningskanten eller i särskild lista.
 • Profilhöjder, anges för väg- och spårvägsarbeten. Dessa kan utelämnas vid mindre projekt eller då läsbarheten försämras.
 • Mått som ej framgår av normalsektion eller koordinatangivelser, alternativt på utsättningsplanen.
 • Detaljhöjder var 10:e meter. Korsningar och lågpunkter ska vara väl höjdsatta. Redovisning var 20:e meter kan vara lämpligt på långa raksträckor med konstant tvärfall.
 • Rännstensbrunnar med angiven höjd på omgivande färdig yta. (Brunnslockshöjd redovisas på ledningsplanen).
 • Diken, dikesbrunnar och trummor med höjd på vattengång (inlopp och utlopp).
 • Slänter (bredd > 1,0 m), lutningar anges vid avvikelse från normalsektion.
 • Betongplattor för spårväg - alternativt redovisning på spårplan 
  Spår: Utbredning anslutningsjustering (i längsled) – om ingen separat spårplan upprättas.
  Spår: Normalsektionernas utbredning (i längsled) – om ingen separat spårplan upprättas.
  Spår: Gränser för olika rältyper - om ingen separat spårplan upprättas.
 • Kantstöds start- och slutpunkt med angivande av kantstödstyp.
 • Staket, räcken och stängsel med angivande av typ/hänvisning.
 • Trappor med angivande av typ/hänvisning.
 • Murar och övriga byggnadsverk med angivande av typ/hänvisning.
 • Geotekniska åtgärder, exempelvis tryckbankar, områden med stabilitetspålning eller lättfyllning, jämför med spårplan.
 • Bullerskärmar, bullervallar.
 • Ytskikt, om ej ytskiktsplan upprättas. (Se vidare under 12CE1.15 Ytskiktsplan. Planteringar, om ej planteringsplan upprättas (Se vidare under 12CE1.15 Ytskiktsplan). I speciella fall nya höjdkurvor (exempelvis utfyllnader i raviner).
 • Belysningsstolpar, då stolparnas placering är viktig ur arkitektonisk synvinkel.
 • Grönytornas kvalité-/underhållsklass, om ej ytskiktsplan upprättas.
 • Beläggningsgräns.
 • Gräns för arbetsområde (gränsen ritas normalt 1 m utanför området).
 • Längdmätning för spårväg.


Senast uppdaterad 2017-10-16