12CG1 Miljöplan

Miljöplan ska upprättas i samtliga projekt. Utgå från mallen till höger på sidan.

Projektörens ansvar

Vilka betydande miljöaspekter finns i uppdraget och hur kommer de att hanteras?
Detta ska behandlas senast på första projekteringsmötet och hanteras i en projektanpassad miljöplan, inklusive riskanalys enligt 12AF2 Riskanalys med avseende av miljö och hälsa. Projektörens miljöansvarige ska fylla i miljöplansmallen för de delar där projektör står angiven i kursiv, blå text. Det ska klart framgå vilka miljöaspekter som finns och vilka speciella hänsynstagande som krävs i det enskilda projektet. Eventuella tillstånd och anmälningar till myndigheter ska framgå. Undersökningar av betydelse ska behandlas såsom markmiljö och om lokaliseringen finns i eller nära skyddsvärda områden. Mallens textavsnitt i normal text ska stå kvar.
Förutom miljöorganisation och gällande lagar och krav ska följande behandlas:

 1. Beskrivning av hur miljökraven kommer att hanteras och uppnås inom uppdraget
 2. Klimatpåverkan
 3. Luftföroreningar
 4. Buller
 5. Vibrationer
 6. Val och hantering av material och kemiska produkter
 7. Hantering av massor och farligt avfall, materialupplag
 8. Fordon, hydraulolja och drivmedel
 9. Uppdragets energianvändning
 10. Speciella hänsynstaganden
 11. Övrigt

Miljöplanen som är projektanpassad av projektören ingår i förfrågningsunderlaget.

Entreprenörens ansvar

Se 13B Miljö.

Dokument som åberopas i miljöplanen återfinns till höger på sidan.

 Senast uppdaterad 2018-10-15