12CG2 Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan ska alltid upprättas enligt mall i AMP-Guiden.

Konsulten utses till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och ska i sitt arbete även upprätta en arbetsmiljöplan. Ansvarig arbetsmiljösamordnare ska uppfylla de krav som framgår av AFS 1999:3 med gällande tillägg om Byggnads- och anläggningsarbete.Senast uppdaterad 2017-10-16