12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad 

Användningsområde

Geotextil används som materialskiljande lager, för att skilja grova överbyggnadsmaterial från finkorniga terrass- och undergrundsmaterial.
 
Materialskiljande lager erfordras exempelvis:

  • Då grovkornigt material (grus, makadam, bergkross och sprängsten med mera) läggs på lös jord eller tjälfarlig jord som i den färdiga konstruktionen kan utsättas för tjäle. 
  • Vid olämplig väderlek/årstid, där terrassmaterialet är känsligt (förlorar sin bärighet) för vattenupptagningen. 
  • Över lättklinkeryta innan vägöverbyggnaden påbörjas.

Val av textil

Geotextil som används som materialskiljande lager ska ha tillräcklig stor vattengenomsläpplighet vinkelrätt mot dukens plan.
 
Eftersom de flesta av de i marknaden förekommande geotextiltyperna har god vattengenomsläpplighet, väljs den i första hand med hänsyn till dels de stenmaterial som medför risk för skador på duken och dels till arbetsförfarandet.
 
Geotextilen väljs därför, med hänsyn till det grövsta material som läggs mot densamma, enligt följande tabell:

Geotextil

Klass N2 arealvikt >150 g/m²

Klass N3 arealvikt >250 g/m²

Klass N4 arealvikt >300 g/m²

Material som

läggs mot duken

Lättklinker, sand, grus med max 60 mm stenstorlek

Krossmaterial med max 200 mm stenstorlek

Krossmaterial med stenstorlek > 200 mm

 


  
        
 
 Senast uppdaterad 2017-10-16