12KB Markbeläggningar (gatsten och betong)

Utförande, övergripande krav  

Dränering

Avledning av ytvatten görs enligt 12BC Lutningar och avvattning.

Gatstens- markstens- och plattytor, som har fogar, släpper igenom en del av regnvattnet. Om fritt vatten blir stående i sättsanden kommer trafiken att börja "pumpa" sten och sättgrus. Sanden separerar och sugs upp ur fogarna och stora partier av stenytan blir instabil och skador uppstår snabbt.
 
Täta, bundna bärlager måste därför dräneras. Där det är möjligt ska ett fall på >2,5 % utföras genom påförande av bundet bärlager resp fräsning. I rännstenslivet och andra ränndalar bör täta lager brytas.
 
I ytor där 2,5 % ej kan uppnås finns alternativa utföranden:

  • På täta bundna bärlager påförs först ett dränerande lager 40-60 mm tjockt med krossmaterial (2-4 mm) utan finpartiklar (<2 mm), typ finmakadam. Därefter läggs en geotextil för att hindra sättsanden att tränga in i det dränerande lagret.
  • Hål borras med D 100 mm c/c 5 m i längs- och tvärled. Extra hål tas i lågpunkter. Hålen fylls med flis 4-12 eller likvärdigt. OBS! Geotextil får ej användas under sättgruset direkt på täta bärlager, till exempel på befintlig asfalt. Stor risk för att vatten ansamlas i sättgruset. Se även 12J Geotextil som materialskiljande lager i vägöverbyggnad

Brunnar och dylikt

Brunnsbetäckningar i gatstens-, markstens- och plattsatta ytor ska vara av fast modell. Den teleskopiska betäckningen läcker för lätt igenom sättsanden och dess krage kräver en större bärighet än vad som är möjligt med sättsanden.  
Om krossmaterial utgör bärlager runt betäckningen, ska en geotextil utläggas runt om och dras upp runt betäckningen, se standardritning 363/93-5550. Detta för att hindra sättgrus att tränga ned i bärlagret och i återfyllningen runt brunnen. 

Litteraturhänvisning

  • "Natursten utemiljö" (Sveriges stenindustriförbund) 
  • "Beläggning med plattor och marksten av betong, projekteringsanvisningar och rekommendationer" (Svensk markbetong och svenska kommunförbundet) 
  • "Handbok stensättning" 
  • "SS-EN 1338 Betongmarksten - krav och provningsmetoder" 
  • "SS-EN 1339 Betongmarkplattor - krav och provningsmetoder" 
  • "SS-EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk - krav och provningsmetoder 
  • "SS-EN 1342 Gatsten och natursten för utomhusbruk - krav och provningsmetoder"


Senast uppdaterad 2017-10-16