12MB1 Vid separat GC-bana

Om skador vid avkörning med cykel och moped kan tänkas bli större med räcke än utan ska räcke ej sättas. 
För placering av gångbaneräcken, se Hinder/Gång- och cykelbana (3D)

Vid brant slänt

Gångbaneräcke vid brant slänt bör om möjligt undvikas. Minskning av släntlutningen och sänkning av profilen ska göras i första hand. Om förutsättning för vägräcke enligt Vr 50 km/h föreligger vid separat G/GC-väg bör dock uppsättning av rörräcke enligt standardritning nr 363/93-6590 ske.

Vid vertikalt stup

Vid mur eller dylikt invid G/GC-bana med fall > 0,5 m sätts rörräcke med mittföljare enligt standardritning 363/93-6590. Vid stor risk för påkörning av fordon sätts räcke enligt standardritning 363/93-6580 (Typ A), alternativt nätstängsel. Vid fastighetsgräns kan nätstängsel 0,8 m högt vara lämpligt. Val görs då i samråd med fastighetsägaren.

Vid brant profillutning

Handledare enligt standardritning 363/93-6580, alternativt 363/93-6590 utan mittföljare, sätts utmed gångvägar med brantare lutning än 8 %. I trappa sätts rörräcke med mellanföljare enligt standardritning 363/93-6590.Senast uppdaterad 2018-07-02