12PB Projektering

Betong

Betongarbetena utförs enligt AMA anläggning 17. Arbetet ska genomföras i utförandeklass I.

För betong i vägmiljö och marin miljö gäller exponeringsklasserna XD3, XF4.
 
För att tillräcklig beständighet ska erhållas krävs att anläggningscement (CEM 1, BV/LA/SR enligt NAD (S)/ENV 197-1) föreskrivs, dvs C35/45 Anläggningscement vct 0,40 Frystestad

Konsistensklass S2 alt. S3.

Naturgrusmängd, se 12KA2 Minskning av naturgrusanvändningen.

Stålfiber

Stålfibermängden anges ej på ritning. Istället redovisas resultat från fortlöpande provning om det föreskrivits i TB´n (se A4.2).
Betongplatta på krossmaterial, H = 250 mm.
Stålfibermängd om 35 kg/m3.
Betongplatta på buller- och vibrationsreducerande markskiva,  H=300 mm.
Stålfibermängd om 45 kg/m3.

Plastfiber

Vid utförande på spårledningssträckor ska plastfiber användas. Nedan angivna mängder och plastfibersort kan ersätta stålfiberarmeringen i dessa områden.

Plastfiber ska vara typ Forta ferro eller likvärdig produkt.

Betongplatta på krossmaterial, H = 250 mm.
Plastfibermängd om 4 kg/m3.
Betongplatta på buller- och vibrationsreducerande markskiva, H=300 mm.
Plastfibermängd om 6 kg/m3.

Utförande av bädd av friktionsmaterial

Förstärkningslagret består av en bädd av krossmaterial enligt TRVk väg med fraktionerna 0 - 40 mm. På denna bädd påförs ett  50 mm tjockt lager med kross 0-18, plastfilm eller annat material som ger likvärdig funktion. Krossen avjämnas för ett minimerande av friktionen mellan betongplattan och dess underlag. Samtliga lager packas enligt TRVk väg. Krosslagret ska vara helt jämn före gjutning.

Gjutetappers längd samt fogars utförande

Plattorna gjuts med etapplängden max 25 m och avgränsas mot nästa etapp med en dilatationsfog vilken utförs enligt bilaga 3. Fogen ska vara tvärkraftsupptagande men tillåta axiella rörelser. 

Grundavlopp

Grundavloppen placeras i lågpunkter och var 10:e längdmeter samt där vatten kapslas in av räl. Plattans överyta förses med lokalt fall, från räl mot grundavlopp.

Avstånd mellan underläggsplattor

Avstånden mellan underläggsplattor ska väljas enligt nedanstående tabell.
Gäller endast utanför växelkomplex. I växelkomplex beräknas infästnings-punkterna separat av växelleverantören.

Centrumavstånd mellan underläggsplattor

Radie (m)

Maximalt centrumavstånd (m)

- 200

3

200

3

100

2,5

50

2

25

1

 

 Senast uppdaterad 2018-04-16