12SA Kravspecifikation belysningsanläggning

Kravspecifikation för trafikkontorets belysningsanläggningar inom Göteborgs kommun

Etablering arbetsområde / Projektstart

Alla in- och ur kopplingar ska utföras av områdets driftentreprenör för belysning, för kontakt se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens ”Belysning”. Anmälan om in- eller urkoppling ska inkomma senast två veckor innan önskat utförande till driftentreprenören.

Befintligt belysningsmaterial ska besiktas av byggledare för belysning. Byggledare beslutar om materialet ska rivas eller demonteras. Demonterat material ska vara rensat från säkringshållare, kabel etc. när det lämnas till driftentreprenörens förråd. Driftentreprenören ska mottaga och dokumentera mottaget material.


Kabelförläggning

Förläggning ska utföras enligt EBR.

Elanslutning i och i närhet av spår (minusanslutning)

Särskilda regler finns vid utförande av 440/230 V-systemets pen-ledare i samband med minusanslutning till väntkurar, kontaktledningsstolpar, räcken mm.

För att förhindra överledning från kontaktledningens minus till 400/230 V-systemets pen-ledaren ska anläggningen utföras enligt följande:

  • Belysningsarmaturer ska vara klass II om de monteras på kontaktledningsstolpe och på hänglina som har kontakt med spårvägsminus.
  • Kopplingslådor och ss-lådor utförs med dubbelisolering klass II om kontakt finns med spårvägsminus.
  • Hänglinor förses med isolatorer för att förhindra överledning i spårvägsminus.
  • I väntkurar utförs armaturer och apparater i klass II vid anslutningar 400/230V.
  • Genomslagssäkring ska monteras i de fall där klass II material är omöjligt att installera. Genomslagssäkring ska användas som sista alternativ eftersom det medför årlig inspektion och kontroll av funktionen.

Belysningsnivåer

Enligt VGU, främst det som behandlar miljöer i tätort, se publikationer.

På det övergripande cykelvägnätet ska belysningsklass S1 enligt VGU eftersträvas, på övriga cykelvägar och primära gångstråk ska belysningsklass S3 efterstävas, belysningsklass S4 får aldrig understigas.

Stolpar vid cykelvägar ska placeras 1,0 m från asfaltkant.


Styr och Övervakningssystem

Tändning och släckning sker via styrsystem som fjärrmanövreras och kan därför spänningssättas när som helst.  Vissa delar av anläggningen är spänningssatt även när belysningen är släckt. Signal för tändning och släckning sker via signal från centralt placerade ljusrelä. Alla belysningscentraler kan också manövreras manuellt. 

Belysningscentraler som demonteras ska dokumenteras och märkas för att säkerställa styrsystemets funktion. 

Belysningsarmaturer som demonteras dokumenteras och märkas med knutpunktsnummer och NeuronID för att säkerställa styrsystemets funktion 

Dokumentationen på förändringen lämnas till systemförvaltaren på trafikkontoret. För kontakt se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens ”Belysning systemförvaltare”.


Riktlinjer för belysning på hållplatser

För att kommunens mål "Kollektivtrafiken ska öka" måste trafikkontoret ge de resande bra verktyg vilket är god belysning på hållplatser.
Hållplatsbelysningen ska upplevas som trygg och säker. Tidtabellen ska kunna läsas. Hållplatsen ska kännas inbjudande och bekväm. Belysningsnivån på hållplatsen ska ha en sådan styrka i förhållande till omgivningen att hållplatsens resenärer syns väl och att busschauffören upptäcker resenärer i tid.

Besiktning

Av TK utsedd besiktningsman/driftentreprenör ska utföra en elsäkerhetsbesiktning före inkoppling av ny del i befintlig anläggning samt även vid nyanläggning.

Besiktningsmannen ska vid övertagandebesiktning av till exempel exploateringsområden skicka kopia till berörda parter på besiktningsprotokoll med karta på vilken del besiktningen omfattar. 

I samband med slutbesiktning ska alltid kompletta relationshandlingar redovisas av entreprenören. 

Besiktningsmannen ska kontrollera att underlag/relationsunderlag är komplett och att lämnade uppgifter är enligt trafikkontorets krav.

Om relationshandlingar saknas ska besiktningen avbrytas och anläggningen tas ej över av TK:s drift- och underhållsavdelning. 
Kompletta relationshandlingar redovisas enligt 12D Relationshandlingar.

Inmätning, relationshandlingar

Se 12SC Underlag relationshandlingar/Inmätning, relationshandlingar belysningsanläggningar.Senast uppdaterad 2018-04-16