12SA3 Stolpar


Allmänt

Samtliga stolpar ska utgöras av standardstolpar. Om projektet har andra önskemål måste belysningsansvarig kontaktas, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Belysning”.  Vid val av stolpe ska hänsyn alltid tas till stolpar i omgivande anläggningar så att anläggningarna harmonierar med varandra. Nya stolpar ska vid leverans vara försedda med dragtråd, vid flerarmad stolpe ska det finnas dragtråd till varje arm/armaturfäste.

Ytbehandling av stolpar enligt 12QD2 Varmförzinkat stål, under "Förslag till ytbehandlingssystem för master och belysningsstolpar". Varmförzinkade stolpar ska ha ett förstärkt rotlack.

Före förslag av flyttning av befintliga stolpar ska en besiktning av stolpen ske avseende typ av stolpe, rostskador och allmän kondition. Då stolpen bedöms ha mindre än halva teoretiska livslängden kvar, (ca 20 år) ska de i stället ersättas med nya. Vid tveksamheter ska kontakt tas med TK:s  belysningsansvarige enligt 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Belysning”.

E- och F-stolpar flyttas inte utan ersätts med nya standardstolpar. (orsak är att reservdelar, fundament saknas till dessa stolpar.)

A- B- C- och Gasstolpar som demonterats ska levereras till områdets drift o underhållsentreprenör för gatubelysning.

Historiskttypiska armaturer samt armaturer som bedöms vara möjliga att återanvända skall demonteras och levereras separat på pall till entreprenören enligt ovan. Stolpar ska i övrigt vara helt rensade från armaturer, kablar, stolpinsatser och jordrester med mera. Drift o underhållsentreprenören för belysning tar emot och dokumentera mottagandet.  
Senast uppdaterad 2017-10-16