12TA1.9 Hantering av grova träd

I Göteborgs parker och gatumiljöer finns stora mängder grova träd.

För att gynna den biologiska mångfalden samt klimat- och kretsloppsanpassa park- och naturförvaltningens arbete med grova träd gäller riktlinjen ”Grova träd” som finns till höger på sidan.
Senast uppdaterad 2017-10-16