12TA6.3 Krav på jordmaterial

Jord som används för uppbyggnad av växtbäddar ska uppfylla nedan ställda krav, avseende kornstorleksfördelning, mullhalt, pH-värde och näringsinnehåll. Jorden ska vara fri från fleråriga ogräs och inte innehålla ospecificerade kompost- eller slamprodukter. Mineraljorden (som ligger i botten av gropen) ska vara så mullfattig som möjligt för att undvika anaerob nedbrytning. Då kan, för växterna, giftig sumpgas bildas.

För jorduppbyggnad i naturlika planteringar, se 13QG Naturlika planteringar. 

Jordprov och jordförbättring

 • Jordprov ska tas från minst tre representativa provställen och blandas ordentligt.
 • Analys av jordproven ska ske vid laboratorium som godkänts av park- och naturförvaltningen.
 • Analysen av jordprovet ska innehålla siktkurva som visar den mekaniska sammansättningen, värden för nedanstående parametrar (Växtjord ”standard”, Minerlajord ”skelett” och Växtjord ”skelett”) samt rekommendationer hur de genom jordförbättring kan förändra jorden så den uppfyller nedanstående gränsvärden.
 • Material och maskiner, som ska användas vid jordförbättringsarbeten, ska godkännas av park och naturförvaltningen.


Växtjord "standard"

För att godkännas som växtjord, "standard", måste jorden uppfylla följande kriterier:

Mullhalt

3-8 vikt%

kol/kväve-kvot <20

(OBS! 5 vikt% mullhaltiga ämnen motsvarar ca 25-50 volym%) 

pH-värde

6-7

pH H2O 

ledningstal

1,5 - 4

(mS/cm) 

fosfor

4-16

(AL-metoden mg/100g)

kalium

8-32

(AL-metoden mg/100g)

magnesium

4-16

(AL-metoden mg/100g)

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva A, ritning J1:A.

Till växtjord ska i första hand befintligt jordmaterial användas. Saknas befintlig jord eller denna inte räcker till, ska jordmaterial från annat område användas.

För att användas till speciella växtmaterial uppblandas växtjorden med sand eller torv. Blandningsförhållandet varierar beroende på användningsområde:

 • Torvjord: 50% växtjord och 50% ogödslad torv, humifieringsgrad H4-H6.
 • Sandjord: 50% växtjord och 50% osorterad sand.
 • Perenner: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (12-18 vikts%) jord.
 • Urnor, sommarblommor: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (30 vikts%) jord.
 • Buskar: Rotogräsfri, välgödslad, mullrik (8-12 vikt%) jord.
 • Ängsytor: 50 mm mager växtjord, ängsgräs

 • Gräsytor: 100 mm växtjord, (Inga stenar större än 20 mm)

 • Rabattrosor: 500 mm växtjord, standard

 • Träd: se ritning J3:A, J4:D, J4:E, J4:F och J5

Mineraljord "standard"

Denna mineraljord ska användas i växtbäddar för träd där skelettjord ej används.

För att godkännas som mineraljord, "standard", måste jorden uppfylla följande kriterier:

 

mullhalt

<2%

 

pH-värde

6-7

pH H2O 

ledningstal

1,5-4

(mS/cm) 

fosfor

5-10

(AL-metoden mg/100g)

kalium

10-30

(AL-metoden mg/100g)

magnesium

5-20

(AL-metoden mg/100g)

Mekaniska sammansättningar enligt AMA Anläggning 17, tabell DC/2, grupp 12b, 13a och 13b. Alt siktkurva ritning J:1A

Fukthållande lager

Som fukthållande lager används normalt mineraljord ”standard”.

Växtjord "skelett" (exklusive sten)

Denna växtjord ska användas i växtbäddar där skelettjord används.

För att godkännas som växtjord, "skelett", måste jorden uppfylla följande kriterier:

 

Mullhalt

3-5 vikt%

kol/kväve-kvot <20

(OBS! 5 vikt% mullhaltiga ämnen motsvarar ca 25-50 volym%)

pH-värde

6-7

pH H2O 

ledningstal

1,5 - 4

 (mS/cm)

fosfor

4-16

(AL-metoden mg/100g)

kalium

8-32

(AL-metoden mg/100g)

magnesium

4-16

(AL-metoden mg/100g)

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva B, ritning J1:B.

Stenfraktionen som skelettjorden fylls upp med ska vara 90-150 mm. Den färdigblandade Växtjorden skall bestå av 65 volymprocent sten. Skelettjorden ska levereras färdigblandad till arbetsplatsen. 

Mineraljord "skelett" (exklusive sten)

Denna jord ska användas i växtbäddar där skelettjord används.

För att godkännas som mineraljord, "skelett", måste jorden uppfylla följande kriterier:

 

mullhalt

<2%

 

pH-värde

6-7

pH H2O 

ledningstal

1,5-4

(mS/cm) 

fosfor

5-10

(AL-metoden mg/100g)

kalium

10-30

(AL-metoden mg/100g)

magnesium

5-20

(AL-metoden mg/100g)

Mekaniska sammansättningar enligt siktkurva B, ritning J1:B.

Stenfraktionen som skelettjorden fylls upp med ska vara 90-150 mm. Den färdigblandade mineraljorden ska bestå av 65 volymprocent sten. Skelettjorden ska levereras färdigblandad till arbetsplatsen.Senast uppdaterad 2018-04-16