13 Byggnation

Här finns de anvisningar som gäller för utförande av anläggningsprojekt på allmän platsmark i Göteborgs Stad.

Trafikkontorets uppgift är att erbjuda en effektiv, säker och hållbar rörlighet och goda offentliga rum så att Göteborg är attraktivt att bo, färdas, verka och vistas i. Detta görs i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad. Trafikkontoret utvecklar, planerar, bygger och förvaltar stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och offentliga rum för bästa rörlighet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Trafikkontoret har ett helhetsansvar för hållbar rörlighet i staden och ska genomföra de beslut som trafiknämnden fattar, förbereda nämndens ärenden och ge förslag på åtgärder och strategier. 
Park- och naturförvaltningens uppgift är att underhålla, förnya och utveckla park- och naturområden samt gaturum i linje med politiska mål och beslut.

Vid all planering, projektering, byggande och drift- och underhåll förutsätts att konsulter, entreprenörer och utförare har tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde för att utföra sitt uppdrag. TH är inte avsedd som en manual, den är avsedd för att ge anvisningar inom vissa områden och för vissa fall. All planering, projektering, byggande och drift- och underhåll ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar, trafikering, förhållanden, mål, dimensionerande trafiksituation etc. Standardlösningar är sällan direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt. Lösningar behöver ofta tas fram med hänsyn till den specifika platsen och dess förutsättningar.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg stad, men de är inte tvingande för kommuner. Göteborgs stad kan ha - och har - egna tankar och anvisningar i många fall. Det ligger på konsult/entreprenör att förhålla sig till båda, vid behov i samråd med beställaren, samt ta hänsyn till det specifika uppdraget och dess förutsättningar. Avsteg från TH får dock inte ske utan godkännande av trafikkontoret respektive park- och naturförvaltningen.

Senast uppdaterad 2017-10-16