13AA1 Starttillstånd gata

Följande typer av starttillstånd gata finns:

 • Generella starttillstånd (för trafikkontorets och ledningsägarnas funktions-/drift- och underhållsentreprenörer). 
  För arbeten som inte varar längre än två dagar. Generell Ta-plan får användas om platsen medger det. Startanmälan/ansökan görs i Nystart minst 14 dagar före arbetets påbörjande. Det finns möjlighet att använda funktionen Anmälan i Nystart, se broschyren "Ny start för Nystart" till höger på sidan. 
 • Unikt starttillstånd (andra avtal samt tillägg till TK:s funktionsentreprenör). 
  Ansökan görs i Nystart minst 14 dagar före arbetets påbörjande. Unik Ta-plan krävs.
 • Generellt arbetstillstånd i eller i farlig närhet av spår (för TK:s funktionsentreprenörer och ledningsägare). 
  Generell Ta-plan får användas om platsen medger det. 
 • Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår. 
  Utbildad personal krävs. Ansökan sker till trafikkontorets Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar minst 14 dagar före arbetets påbörjande, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar". Generell Ta-plan får användas om platsen medger det, annars användas unik Ta-plan. 

Kommunfullmäktige fattade 2012-05-31 beslut om att införa avgifter för starttillstånd. Avgiften är beslutad till 1500kr för unika starttillstånd. Detta debiteras i efterhand. 

Hantering av starttillstånd

 • Komplett ansökan (med granskad påskriven Ta-plan bifogad) ska vara inskickad i Nystart senast två veckor (10 arbetsdagar) innan önskat startdatum.
 • Arbetet ska delas in i olika situationer beroende på trafikstörningsgrad.
 • När starttillståndet godkänts, och arbetet ska påbörjas, ska start meddelas via sms eller i Nystart. När situationen är avslutad ska stopp meddelas via sms eller i Nystart

För varje förändring i framkomligheten som uppstår under arbetets gång krävs att man skapar en ny situation i Nystart. Enda undantaget från den regeln gäller väldigt korta arbeten, exempelvis lastning och lossning av maskiner, som har en större trafikpåverkan än vad situationen beskriver.

Den information som ligger i systemet går ut till alla intressenter via Nystart t.ex Trafik Göteborg och stadens kontaktcenter, GPS, med mera. Därför är det viktigt att man sköter situationerna och rapporterar när situationen är pågående eller avslutat. OBS med situation menas inte när arbetare är på plats utan när avstängningen står uppe.

Förändringar i starttillståndet

Det är viktigt att man är ute i god tid med förändringar i starttillstånden. Det gäller speciellt vid kompletteringar med nya situationer. Det finns ingenting som hindrar att man lägger in en situation (med granskade ta-planer) så fort man är medveten om att den kommer att uppstå, även om det är flera veckor innan det blir aktuellt. Ansökan om förändringar i tidigare godkända starttillstånd ska ske utan dröjsmål enligt rutiner för ansökan om starttillstånd. Vid ansökan om förändringar kan handläggningstiden om minst två veckor kortas efter samråd/dialog med planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar. Det är viktigt att vara ute i så god tid att information till berörda kan ges på korrekt sätt, så att exempelvis Trafik Göteborg och trafiken.nu, med flera får kännedom om arbetet.
Senast uppdaterad 2017-10-16