13AA2 Starttillstånd spår

Följande typer av starttillstånd för arbete i eller i farlig närhet av spårväg finns:

 • Generella arbetstillstånd (för trafikkontorets och ledningsägarnas funktions-/drift- och underhållsentreprenörer). 
  För arbeten som inte varar längre än två dagar i gatuspår och inte längre än 5 dagar på särskild banvall. Generell Ta-plan får användas om platsen medger det.
 • Unikt starttillstånd i eller i farlig närhet av spår. 
  Utbildad säkerhetspersonal för arbete i spår krävs. Ansökan sker i samråd med funktionsentreprenör för spårvägsbana för tillfälliga trafikavstängningar minst 14 dagar före arbetets påbörjande, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Starttillstånd” anmärkning "samråd - I eller i farlig närhet av spårväg". Om arbetet påverkar tidtabeller för kollektivtrafik eller förutsätter ändrad trafikföring (omläggning, hållplatsflytt, mm) ska kontakt ha tagits enligt 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Kollektivtrafik” anmärkning ”Affärskoordinator spårväg....” minst en månad innan arbete ska påbörjas.   Generell Ta-plan får användas om platsen medger det annars ska unik Ta-plan användas. 

Process för starttillstånd spårväg

 • Styrande dokument för processen är "trafikkontorets Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg" (Blå boken) och Trafikkontorets Säkerhetsordning, vilka finns till höger på sidan
 • Vid avstängt spår ska kontakt och beslut erhållits från Västtrafik. Kontakt med Västtrafik enligt 12AD1 Underlag kontaktlista
  kompetens ”Kollektivtrafik” anmärkning ”Affärskoordinator spårväg....”
 • Samrådsblankett ifylls tillsammans med funktionsentreprenör spårvägsbana se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Starttillstånd” anmärkning "samråd - I eller i farlig närhet av spårväg". 
 • Funktionsentreprenören lägger sedan in ansökan för starttillstånd i Spårstart med granskad Ta-plan
 • När allt är korrekt inlagt i Spårstart av funktionsentreprenören godkänns starttillståndet i Spårstart av planeringsledare spårsäkerhet och mail skickas ut från programmet till berörda parter.
 • Information kring eventuell störning i kollektivtrafik går ut via Västtrafik

Förändringar i starttillståndet

Det är viktigt att man är ute i god tid med förändringar i starttillstånden. Det gäller speciellt vid kompletteringar med nya situationer för spårarbetet. Det finns ingenting som hindrar att man kontaktar Tk, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Starttillstånd” anmärkning "samråd - I eller i farlig närhet av spårväg"  om en situation (med granskade ta-planer) så fort man är medveten om att den kommer att uppstå, även om det är flera veckor innan det blir aktuellt. Ansökan om förändringar i tidigare godkända starttillstånd ska ske utan dröjsmål enligt process beskriven ovan. Vid ansökan om förändringar kan handläggningstiden om minst två veckor kortas efter samråd. Kontakt för samråd enligt 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Starttillstånd" (anmärkning "Samråd - I eller i farlig närhet av spårväg"). Det är viktigt att vara ute i så god tid att information till berörda kan ges på korrekt sätt.

Avstängt spår

Vid avstängt spår måste planeringsmöte ske med Planeringsledare spårsäkerhet. För kontakt se Underlag kontaktlista (12AD1) kompetens "Planeringsledare spårsäkerhet". 
Senast uppdaterad 2018-10-15