13AA2.1 Ansökan om starttillstånd spår

Före ansökan om starttillstånd spår ska samråd med funktionsentreprenören för spårväg ha tagits, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Starttillstånd” anmärkning ”Samråd – I eller i farlig närhet av spårväg”. 

Om arbetet påverkar tidtabeller för kollektivtrafiken eller förutsätter ändrad trafikföring (omläggning trafik, hållplatsflytt mm) ska kontakt ha tagits enligt 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Kollektivtrafik” anmärkning ”Affärskoordinator spårväg....” minst 4 veckor innan arbetet ska påbörjas.  I övriga fall ska ansökan lämnas senast 2 veckor före arbetets påbörjande.

För ansökningar gällande arbete i gatuspår eller på gata där man utför arbete i eller i farlig närhet av spår ska ansökan göras både i Nystart, se 13AA1.1 Ansökan om starttillstånd gata och i Spårstart med hjälp av funktionsentreprenören i spår.

Följande gäller vid samråd:
  • Samråd ska alltid göras vid arbete i eller i farlig närhet av spår
  • Vid samrådets påbörjan ska följande finnas:
    • Granskad TA plan alt. angiven generell TA plan
    • Utförlig beskrivning av arbete
    • Övriga delar som är krav för beviljat starttillstånd spår
  • Samråd ska påbörjas senast 14 arbetsdagar innen planerat arbeteSenast uppdaterad 2017-10-16