13AB Trafikanordningsplan (Ta-plan)

Vid gatu- och spårarbeten ska alltid en trafikanordningsplan (Ta-plan) upprättas och granskas av trafikkontoret innan arbetet påbörjas. Ta-planen är inte giltig förrän den lagts in i starttillståndsansökan/starttillståndet i Nystart. 

Syftet med Ta-planen är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som krävs för att hög säkerhet ska uppnås för såväl de som utför arbetet som för alla trafikantgrupper. Särskild hänsyn ska tas till cyklister, kollektivtrafik samt de med funktionsnedsättning. 

Ta-planen har även som sytfte att dokumentera hur det ser ut på platsen vid varje givet tillfälle så att man i efterhand kan använda det vid eventuella skadeanspråk eller annan utredning. Ta-planer ska sparas av trafikkontoret i 10 år. 

Ta-plan ska alltid finnas på varje arbetsplats. Ta-planens storlek ska vara så att både översikt och detaljer kan ses samtidigt, likaså måste minsta texten vara läsbar. En mobiltelefons skärm är därmed inte av tillräcklig storlek, en surfskärm kan vara det beroende på Ta-planens komplexitet. 

För Ta-planer som innehåller vägmärken som kräver LTF-beslut ska ansökan om lokal trafikföreskrift göras enligt 13AB2 Tidsbegränsad lokal trafikföreskrift.

Utföraren får bara använda de vägmärken och anordningar som finns angivna på den godkända Ta-planen. 

Ta-planen är en ritning som ska:

 1. Visa alla nödvändiga trafikanordningar och dess placeringar både vid arbete och icke aktivt arbete
 2. Visa hur tillräcklig säkerheten för alla typer av passerande trafikanter erhålls
 3. Adress på platsen för arbetet
 4. Ta-plansnummer/namn
 5. Entreprenör
 6. Byggherre
 7. Ha norrpil
 8. Vara skalenlig och/eller med de måttangivelser som behövs (mått ex körfältsbredd)
 9. Visa skallinjal
 10. Vara gjord på ett för platsen tydligt kartunderlag
 11. Visa hur arbetsfordon ska användas, deras tänkta placering, skalenligt och/eller med de måttangivelser som behövs framgå.
 12. Vilken avstängning som används för att ställa ut anordningar och vägmärken enligt TA-planen, skyddsfordon
 13. Var materialupplag och bodar är placerade
 14. Vilka vägmärken som kräver lokal föreskrift
 15. Hur tillfällig vägbelysning anordnas under byggtiden
 16. Visa placering av bygg- och/eller informationsskyltar
 17. Eventuell information/samråd som ska hållas med berörda som Räddningstjänst, Västtrafik, näringsidkare, allmänhet med flera före och under arbetet
 18. Förslag på arbetstid utifrån arbetets omfattning och störningsgrad
 19. Plats för att stämpla/signera
 20. Om det är en Ta-plan för en markupplåtelse så ska även byggherre stå angiven med kontaktuppgifter.

Det ska finnas en Ta-plan som fungerar för varje del av arbetet ex schakt, fräsning, beläggning eller målning. Glöm inte att det även ska upprättas Ta-planer för hur det ser ut då icke aktivt arbete pågår.

Ta-planen kan även vid behov innehålla information om typ av arbete, schakt djup, dagöppning, hur lång tid ska just denna Ta-plan användas.

Granskad Ta-plan

Det är bara väghållaren eller den hen utser som får sätta ut vägmärke och anordningar. En granskad Ta-plan är en principiell överenskommelse mellan trafikkontoret och utföraren av ett vägarbete.

Förändring av Ta-plan

Om utmärkningen behöver förändras ska ny kontakt tas med trafikkontorets planeringsledare, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller "planeringsledare spårsäkerhet". Förändringarna för Ta-plan gata införs sedan på Ta-planen som därefter granskas på nytt och läggs in i ”Nystart” av entreprenören. Förändringarna för Ta-plan spår införs sedan på Ta-planen som därefter granskas på nytt och läggs in i ”Spårstart” med hjälp av funktionsentreprenören i spår. 

Tillämpliga delar av nedanstående bestämmelser ska efterlevas. Det är alltid aktuell utgåva som gäller. Avsteg får endast göras av väghållaren med trafikkontorets planeringsledare, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar” och/eller "planeringsledare spårsäkerhet".

 • 13AB1 Innehållsförteckning för generella Ta-planer.
 • Trafikkontorets gällande regelverk för arbete på gata
 • "Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg" (Blå boken).
 • Trafikförordningen (Trf).
 • Arbetsmiljölag (1977:1160).
 • Arbetsmiljöförordning (1977:1166).
 • Väglag (1971:948). 
 • Trafikförordning (1998:1276).
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 1999:3 och 2008:16) om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Föreskrifter om hälsokrav m.m för personal i säkerhetstjänst (BV-FS 2000:4).
 • Vägverkets föreskrifter (VVFS 2008:272).
 • "TRI" (Trafiksäkerhetsinstruktion).
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
 • Vägmärkesförordningen VMF 2007:90.
 • Trafikverkets interna föreskrifter (IFS 2009:4) med tillhörande bilagor.
 • Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:305).
 • Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser (NFS 2004:15).

Ovanstående är exempel på bestämmelser som ska tillämpas. Utöver dessa kan det finnas andra bestämmelser som kan vara relevanta för området.
Senast uppdaterad 2018-10-15