13BA Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Trafikkontoret och park- och naturförvaltningen ställer allmänna avtalskrav på kvalitets- och miljöledningssystem.

Entreprenörens miljöledningssystem ska omfatta en miljöpolicy minst för den del av företaget som arbetar för trafikkontoret. Sådan miljöpolicy ska vara antagen av högsta ledningen och ange riktningen för miljöarbetet.

Leverantören ska ha miljömål och en handlingsplan för miljöarbetet som berör uppdrag för trafikkontoret. Sådana mål ska vara tidssatta och mätbara på ett sådant sätt att det går att se om miljöpåverkan minskar. Leverantören ska följa upp sitt Kvalitets- och miljöledningssystem minst en gång per år. Sådan uppföljning kan utgöras av till exempel internrevisioner.

Förutom internrevisioner ska leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem vara reviderat av en tredjepartsrevisor, det vill säga en revision som är gjord av en extern oberoende revisor. Sådan revision ska vara dokumenterad och inte äldre än två år.

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma krav har funnit sedan början 2000-talet. Kraven har reviderats löpande under åren och kraven utkom senast 2012 med en revidering januari 2013. Till kraven finns en vägledning.

De gemensamma miljökraven är en miniminivå som omfattar:

  • Systematiskt miljöarbete
  • Miljöplan
  • Drivmedel
  • Lätta fordon
  • Tunga fordon
  • Arbetsmaskiner
  • Kemiska produkter

Ytterligare miljökrav i vissa entreprenader

Trafikkontoret i Göteborg Stad kan ställa ytterligare eller skärpta miljökrav i vissa upphandlingar. Det kan gälla krav på bränslemätning, miljöfordon, energieffektiviseringar, kemikaliekrav eller annat relevant för den specifika entreprenaden.

Miljöbonus

Trafikkontoret i Göteborgs Stad utbetalar extra ersättning till entreprenörer som använder vissa fordon och maskiner som uppfyller högre miljökrav än obligatoriska avtalskrav. Ersättning utbetalas med ett extra belopp per utförd maskin- respektive fordonstimme. Maximal ersättning är 100 kr per timme.

Anmälan görs på startmöte varefter dagboksanteckningar ska föras som styrker processen för extra ersättning. Avstämning görs vid varje bygg- eller projektmöte. Ekonomisk reglering kan ske månadsvis eller enligt beslut vid bygg-/projektmöte.

Alla villkor och krav som ställs i avtalet ska vara uppfyllda för att bonus ska betalas ut.Senast uppdaterad 2017-10-16