13BA Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader-uppdaterade krav 2018

Trafikverket tillsammans med Göteborg Stad, Malmö Stad och Stockholm Stad har sedan slutet av 1990-talet samarbetat om att ställa miljökrav vid upphandling av entreprenader. Gemensamma krav har funnits sedan början 2000-talet. Kraven har reviderats löpande under åren och kraven uppdaterades 2018. Kommunfullmäktige i Göteborg Stad beslutade om de uppdaterade kraven 22 februari 2018. Till kraven kommer en vägledning.

De uppdaterade gemensamma miljökraven innebär i korthet

-         Ökade redovisningskrav gällande systematiskt miljöarbete, miljöplan, drivmedel och kemiska produkter från och med 2018

- Beskrivning av minst en åtgärd som ska genomföras för att minska klimatpåverkan

-         Kraven för fordon och arbetsmaskiner skärps till senaste miljöklass med bästa reningsteknik från och med 2020

-         Krav på inblandning av förnyelsebart bränsle från och med 2018

-         Nytt avsnitt om material och varor från och med 2018

-         Redovisning av betydande materials klimatpåverkan, för några material finns krav på klimatanpassade val, från och med 2020 


Miljöbonus

Trafikkontoret i Göteborgs Stad utbetalar extra ersättning till entreprenörer som använder vissa fordon och maskiner som uppfyller högre miljökrav än obligatoriska avtalskrav. Ersättning utbetalas med ett extra belopp per utförd maskin- respektive fordonstimme. Maximal ersättning är 100 kr per timme.

Anmälan görs på startmöte varefter dagboksanteckningar ska föras som styrker processen för extra ersättning. Avstämning görs vid varje bygg- eller projektmöte. Ekonomisk reglering kan ske månadsvis eller enligt beslut vid bygg-/projektmöte. Alla villkor och krav som ställs i avtalet ska vara uppfyllda för att bonus ska betalas ut.

Trafikkontoret ställer krav på kvalitets- och miljöledningssystem.

Entreprenörens miljöledningssystem ska minst omfatta

  • en miljöpolicy som ska vara antagen av högsta ledningen och ange riktningen för miljöarbetet
  • miljömål och en handlingsplan för miljöarbetet
  • Uppföljning minst en gång per år.
  • Revision av en tredjepartsrevisor som ska vara dokumenterad och inte äldre än två år.

Ytterligare miljökrav i vissa entreprenader

Trafikkontoret i Göteborg Stad kan ställa ytterligare eller skärpta miljökrav i vissa upphandlingar. Det kan gälla krav på bränslemätning, miljöfordon, energieffektiviseringar, kemikaliekrav eller annat relevant för den specifika entreprenaden.

Senast uppdaterad 2018-10-15