13PA Bitumenbundna överbyggnadslager för väg, plan

Bitumenbundna överbyggnadslager ska följa trafikkontorets 13PA1 TBv/bel, Teknisk beskrivning väg/beläggning - funktionella egenskaper. Text i TDOK 2013:0529 är rådgörande.

Vid arbeten där asfaltbeläggning i spår ska utföras ska Teknisk beskrivning spårväg/Beläggning - funktionella egenskaper, 13PA1 TBspv/bel, användas. Spårvägsbanan ska dimensioneras för ÅDT>4000 fordon.Senast uppdaterad 2017-10-16