13QH Träd och buskträd

Växtbädden ska vara dränerad eller så genomsläpplig att vattnet inte blir stående och förhindrar trädets rotutveckling. Växtbädden ska vara väl tilltagen, bottenytan så stor att rötterna kan fördelas ut och ligga rakt och fritt. Lös jord skakas ner och packas kring trädets rötter.

Jorden vattnas grundligt kring rötterna så att inga luftfickor bildas efter planteringen.

Arbetsbeskrivning skelettjord

Arbetet ska beskrivas under kod och rubrik DCL.132 enligt 12CB1 TK´s ändringar och tillägg till AMA Anläggning

Kantstöd kring träd

Mot köryta ska alltid kantsten användas. Den sätts i betong enligt ritning J3:A. Använd aldrig mer betong än vad ritning J3:A anger. Mot övriga ytor kan andra alternativ användas t.ex. liggande kantsten eller cortenstål.

Samråd ska ske med park och naturförvaltningens parkförvaltare eller planeringsledare träd (se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Träd”).


Uppbindning 

Uppbindningar ska generellt sett göras lågt, och tas bort så fort trädet etablerat sig på växtplatsen (normalt ca 2 år). Bindslen ska vara av naturmaterial. Uppbindningen ska vara fast och inte skava på trädets stam vid blåst.

Se även 12TA1.9 Hantering av grova träd.Senast uppdaterad 2017-10-16