14 Drift och underhåll

Här finns de anvisningar som gäller för drift, skötsel och underhåll på allmän platsmark samt naturmark i Göteborgs Stad.

Vid all planering, projektering, byggande och drift- och underhåll förutsätts att man har tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde för att utföra sitt uppdrag. TH är inte avsedd som en manual, den är avsedd för att ge anvisningar inom vissa områden och för vissa fall. All planering, projektering, byggande och drift- och underhåll ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar, trafikering, förhållanden, mål, dimensionerande trafiksituation etc. Standardlösningar är sällan direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt. Lösningar behöver ofta tas fram med hänsyn till den specifika platsen och dess förutsättningar.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg stad, men de är inte tvingande för kommuner. Göteborgs stad kan ha - och har - egna tankar och anvisningar i många fall. Det ligger på konsult/entreprenör att förhålla sig till båda, vid behov i samråd med beställaren, samt ta hänsyn till det specifika uppdraget och dess förutsättningar. Avsteg från TH får dock inte ske utan godkännande av trafikkontoret respektive park- och naturförvaltningen.
Senast uppdaterad 2017-10-16