14A Uppdraget

Driftenheten inom trafikkontoret förvaltar och sköter bland annat gator, vägar och spårväg med fokus på gång- cykel- och kollektivtrafik. Inkluderande belysningsanläggningar, trafiksignaler och konstruktioner.

Trafikkontoret upphandlar entreprenader för skötsel av gator och spårväg med funktionskrav - alltså inte detaljkrav.

Uppdelningen sker geografiskt.


Funktionsentreprenaderna innehåller krav på besiktning och standardnivå av anläggningen med dokumentation.

Dokumentationen utmynnar i förslag till underhållsåtgärder.

Underhållsprojekten syftar till att vidmakthålla den ekonomiska livslängden på infrastrukturen.

 Senast uppdaterad 2017-10-16