1 Start

Välkommen till Teknisk Handbok (TH) - administrativa och tekniska anvisningar för dig som är konsult eller entreprenör och arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän platsmark, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad.

Trafikkontorets uppgift är att erbjuda en effektiv, säker och hållbar rörlighet och goda offentliga rum så att Göteborg är attraktivt att bo, färdas, verka och vistas i. Detta görs i dialog och samverkan för en god leverans av en grön och nära storstad. Trafikkontoret utvecklar, planerar, bygger och förvaltar stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och offentliga rum för bästa rörlighet på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Trafikkontoret har ett helhetsansvar för hållbar rörlighet i staden och ska genomföra de beslut som trafiknämnden fattar, förbereda nämndens ärenden och ge förslag på åtgärder och strategier. 

Park- och naturförvaltningens uppgift är att underhålla, förnya och utveckla park- och naturområden samt gaturum i linje med politiska mål och beslut.
Just nu pågår en omfattande förändring inom trafikkontoret. Syftet är att anpassa arbetet till trafikstrategin, vilken i sin tur har kopplingar till stadens övergripande mål att bygga tät och attraktiv stad. I praktiken innebär förändringen att planering, projektering och byggande tydligare ska inriktas mot att minska biltrafiken och förbättra förhållandena för gående, cyklister och kollektivresenärer. Även för park- och naturförvaltningen innebär den nya förtätade, gröna staden stora utmaningar.

Vid all planering, projektering, byggande och drift- och underhåll förutsätts att konsulter, entreprenörer och utförare har tillräckliga kunskaper inom sitt fackområde för att utföra sitt uppdrag. TH är inte en manual, den är avsedd för att ge anvisningar inom vissa områden och för vissa fall. All planering, projektering, byggande och drift- och underhåll ska göras utifrån den specifika platsens förutsättningar, trafikering, förhållanden, mål, dimensionerande trafiksituation etc. Standardlösningar är sällan direkt applicerbara i alla typer av fall och projekt. Lösningar behöver ofta tas fram med hänsyn till den specifika platsen och dess förutsättningar.

Trafikverkets krav och råd i Vägar och gators utformning (VGU) gäller generellt som grund även för Göteborg stad, men de är inte tvingande för kommuner. Göteborgs stad kan ha - och har - egna tankar och anvisningar i många fall. Det ligger på konsult/entreprenör att förhålla sig till båda, vid behov i samråd med beställaren, samt ta hänsyn till det specifika uppdraget och dess förutsättningar. 

Avsteg från standard beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av trafikkontoret respektive park-och naturförvaltningen.

Teknisk Handbok har sedan 2013-04-15 ersatt trafikkontorets trafiktekniska anvisningar (TTA) och trafikkontorets projekterings- och utförandeanvisningar (TPU).

De stora versionsuppdateringarna sker två gånger per år. Nästa stora versionsuppdatering sker 2019-04-15. Ett arbete med anvisningar för planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av park- och naturområden pågår och kommer successivt att inarbetas i TH.

Denna version av Teknisk Handbok, TH 2018:2, är daterad 2018-10-15. Användare ska alltid kontrollera att senaste utgåvan av TH används och ange version och datum i de handlingar som upprättas.

Under fliken Nyheter kan du läsa mer om vilka revideringar som görs i samband med de stora versionssläppen samt mindre löpande revideringar.

Har du synpunkter eller frågor om Teknisk Handbok så är ni välkomna att kontakta oss via e-post: th@trafikkontoret.goteborg.se

Har du allmänna synpunkter eller frågor till trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen når du oss bäst på nedanstående e-postadresser:

Trafikkontoret: trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Park- och Naturförvaltningen: parkonatur@ponf.goteborg.se

För att göra en felanmälan av gator, torg, parker och övriga anläggningar hänvisar vi till:

Göteborgs Stad

Tel. 031-365 00 00

e-post: goteborg@goteborg.se

www.goteborg.se

 Senast uppdaterad 2018-10-15