2A Lagar och föreskrifter

Trafiken styrs i hög grad av lagar och regler kring allt från beslut om olika föreskrifter till hur bilen ska framföras och parkeras.

I Trafikförordningens kapitel 10 står allt om vilka skyltar som kräver lokala trafikföreskrifter (2AA) och vem som beslutar om det.

Väglag (VäL)

SFS nr: 1971:948   

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Väglagen gäller allmän väg och beskriver bland annat väghållning, byggande av väg, upplåtande av mark, ordnings-och säkerhetsföreskrifter.

Vägkungörelse (VäK)

SFS nr: 2012:707

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Förordning som gäller allmän väg och innehåller föreskrifter i anslutning till väglagen.


Lag om vägtrafikdefinitioner (LVD)

SFS nr: 2001:559

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Lagen innehåller beteckningar och definitioner för olika fordon.


Förordning om vägtrafikdefinitioner (FVD)

SFS nr: 2001:651

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Förordningen gäller i anslutning till lagen om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den. Definitionerna är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs. Defintioner finns exempelvis av cirkulationsplats, cykelbana, gågata, gångfartsområde, parkering och övergångsställe.

Vägmärkesförordningen (VMF)

SFS nr: 2007:90

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Förordningen innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utärkning på väg och i terräng med hjälp av vägmärken och tilläggstavlor, trafiksignaler, vägmarkeringar, andra trafikanvisningsanordningar och tecken av vakt samt säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg samt tecken av polisman.

Trafikförordning (TrF)

SFS nr: 1998:1276

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Förordningen innehåller bestämmelser för trafik på väg och i terräng. Här anges vilket regelverk som gäller vägens och terrängens olika delar, vars defintition finns i FVD.

Plan- och Bygglag (PBL)

SFS nr: 2010:900

Myndighet: Socialdepartementet

Omfattning: I plan- och bygglagen finns bestämelser om planläggning av mark, vatten och byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. 

Plan- och byggförordning

SFS nr: 2011:338

Myndighet: Socialdepartementet

Anläggningslag (AL)

SFS nr: 1973:1149

Myndighet: Justitiedepartementet

Omfattning: Lagen definierar gemensamhetsanläggningar och vilka regler som gäller för dessa.

Lag om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

SFS nr: 1990:1157

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Lagen gäller säkerhet för tunnelbana och spårväg.

Förordning om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

SFS nr: 1990:1165

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Förordningen innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

Lag om kollektivtrafik

SFS nr: 2010:1065

Myndighet: Näringsdepartemenetet

Omfattning: Lagen innehåller bland annat bestämmelser gällande ansvar för region.

Förordning om kollektivtrafik

SFS nr: 2011:1126

Myndighet: Näringsdepartementet

Yrkestrafiklag (YTL)

SFS nr: 2012:210

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Innehåller bestämmelser om de villkor som ska uppfyllas av den som bedriver eller har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik.

Yrkestrafikförordning (YTF)

SFS nr: 2012:237

Myndighet: Näringsdepartementet

Omfattning: Innehåller föreskrifter om annan yrkesmässig trafik än taxitrafik.Senast uppdaterad 2018-04-16