2B Planeringsprinciper

Trafikkontoret är med och skapar det nya Göteborg med fler boende, besökare och ett utökat näringsliv.  Detta innebär en stor utmaning i att hantera och balansera de frågor som rör förflyttningar och vistelse. Kontorets ska verka för ett konkurrenskraftigt Göteborg och underlätta vardagslivet för de som bor, besöker och verkar i staden. Detta ska ske med hänsyn taget till en rad aspekter som så tillgänlighet, miljö, trafiksäkerhet, trygghet, stadsmiljö, ekonomi och sociala hänsyn.  Att röra sig igenom och att vistas ställer också olika krav vilket behöver tas hänsyn till i utformningen av staden. Eftersom kraven inte sällan är motstående behöver avvägningar göras i varje enskilt fall om vilka hänsyn som ska tas utan att helheten tappas.

 

 Senast uppdaterad 2018-04-16