2BB Stadsmiljö

Bebyggelsestrukturen, enskilda byggnader, platser, parker, grönstråk och gatunät bidrar i hög grad till ortens karaktär och är viktiga beståndsdelar för ortens attraktivitet. Varje stadsdel har dessutom en unik historia och karaktär som är en viktig utgångspunkt vid all fysisk planering.

Vilken roll en gata har eller kan komma att få, påverkas av dess rumsliga relation till andra gator i stadsstrukturen samt trafikarbetets intensitet. Hur brett gaturummet är, hur gaturummet fördelas mellan olika trafikanter, bebyggelsetyp samt vilka verksamheter som finns eller har möjlighet att etablera sig är viktigt för stadens karaktär.

För att få ihop detta till en sammanhållen och attraktiv helhet har Göteborgs Stadsmiljöpolicy tagits fram. Stadsmiljöpolicyn är övergripande policy som samordnar de sju olika delarna därunder.


De sju delpolicyområdena är:
  • Stadens träd
  • Stadens små byggnader
  • Stadens uteserveringar
  • Stadens färg
  • Stadens ljus
  • Stadens golv
  • Stadens möblerDe sju delarna av Stadsmiljöpolicyn ska inom respektive delområde svara på frågorna "varför", "vilka" och "var". Alla delarna är ännu inte färdigställda men till höger finns länkar till de som finns att tillgå.

Det är av stor vikt att samordning rörande planering och projektering sker mellan samtliga byggande och förvaltande parter, kommunala och statliga såväl som privata.

För att undvika att likartad yta som har olika ägare/förvaltare men angränsar till varandra, byter utseende och skötselklass, måste projektören uppmärksamma och medverka till att samverkan kommer till stånd mellan olika de parterna och markägarna.
Senast uppdaterad 2018-04-16