2BF Miljö- och hälsopåverkan

Med miljö- och hälsopåverkan menas den påverkan som transportsystemet har på sin omgivning. Trafiken är både en förutsättning för en attraktiv stad och ett hot mot stadens attraktionskraft. De direkta miljöaspekter som har störst betydelse för hälsa och stadens attraktivitet är:

  • 2EA1 Buller
  • 2EA2 Vibrationer
  • 2EA3 Luftföroreningar
  • 2EA7 Förorenad mark och vatten
  • 2EA4 Elektromagnetiska fält
  • Reslängder och resmöjligheter påverkas i hög grad av hur vi bygger upp våra samhällen, det vill säga hur tätt vi bygger och hur vi lokaliserar resmålen i förhållande till varandra. Trafiksystemen måste alltså samverka med bebyggelsen för att vi ska uppnå ett samhälle där påverkan på miljö och hälsa optimeras.     Senast uppdaterad 2018-04-16