2C Trafikanternas anspråk

Ordet trafikant rymmer många grupper av människor. Människor med olika behov och förväntningar på transportsystemet beroende på vilket ärende som avses och vilken förmåga varje individ besitter. De flesta människor använder sig dagligen av flera olika trafikslag för att lösa sitt transportbehov.

Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar ställer särskilda krav på utformningen. Dessa blir därför ofta dimensionerande för systemet.

Göteborgs trafikstrategi talar om att trafiksystemet ska bidra till en stad där det är lätt för människor att klara sin vardag genom att man enkelt ska kunna ta sig till arbetet, stadsparker, sjukhus, service och andra viktiga målpunkter oavsett vem man är och hur man färdas. Trafikstrategin ska också bidra till att människor känner sig trygga och säkra och vill vistas i stadsmiljöerna. Ska vi lyckas med detta måste vi planera för att människor har olika behov.Senast uppdaterad 2018-04-16