2CB Äldre

Gruppen äldre blir allt större. Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är nyckelfaktorer som i hög grad påverkar rörelse och den fysiska aktiviteten hos äldre.

Bland äldre är det vanligt med flera funktionsnedsättningar. Nedsättningarna kan vara lindriga var och en för sig, men kombinationen gör att flera upplever sig begränsade och undviker att röra sig i utemiljön. Exempelvis kan det vara viktigt att lätt kunna orientera sig i miljön vilket ställer krav på få riktningsändringar och att det finns skyltar som är lätta att förstå. Människor med nedsatt rörlighet kan ha behov av plana förflyttningar med fast underlag, rymliga utrymmen, sittmöjligheter etc. Några viktiga förutsättningar för synskadade kan vara gott om utrymme för fotgängare, ledstråk, tydliga skyltar, markeringar av hinder och att det med jämna mellanrum finns sittplatser för vila.   

Äldre är den grupp som främst drabbas av fallolyckor. Det är gående som snubblar på kantstenar, ojämnheter, spårvagnsspår med mera. Kvinnor skadas oftare och allvarligare än män vilket dels beror på skillnad i fysiska förutsättningar men också att kvinnor generellt rör sig mer till fots än män. För äldres behov krävs därmed hänsyn vid utformning och det är exempelvis viktigt med hög kvalité på snöröjning och halkbekämpning av fotgängares gångvägar och ytor i staden.   

Trafikkontoret har sedan många år framgångsrikt arbetat med att förbättra gatumiljön för personer med nedsatta funktioner där tillgänglighetsprogrammet ”Trafik för alla” från 2013 är styrande för att lyfta tillgänglighetsfrågan i det löpande arbetet. 

Ytterligare hjälpmedel för att säkerställa att äldreperspektivet beaktas i planeringen är sociala konsekvensanalyser (SKA). SKA är ett processtöd för att belysa vilka behov, tillgångar och brister som behöver lyftas fram i planeringen utifrån olika gruppers behov. Läs mer om sociala konsekvensanalyser under fliken arbetsprocesser. 

Läs mer i kapitlet 2FE socialkonsekvensanalysSenast uppdaterad 2018-04-16