2DB Gångtrafik

Gångtrafik påverkas främst av restiden mellan start- och målpunkt, vilken i sin tur beror på närheten till målpunkter och i vilken utsträckning gångnätet är gent, finmaskigt och sammanhängande. Gångtrafikantens vilja och möjlighet att gå påverkas också av grad av trygghet, förekomsten av hinder samt standard och bredder på gångytorna.

Stadens gångmiljöer ska främja både rörelse och vistelse, vara attraktiva och funktionella såväl som trafiksäkra och trygga. Det är viktigt att tänka på att olika gångtrafikantgrupper har olika förutsättningar vad gäller orienterbarhet och framkomlighet, utifrån funktionsnedsättningar och ålder. 

Gående är ett viktigt transportsätt både för de något kortare transporterna inom staden och som komplement och koppling till många andra trafikslag, främst kollektivtrafik. Ambitionen är att gångresorna ska öka i Göteborg och vi måste ge goda förutsättningar för fotgängarna för att gångresor ska bli ett konkurrenskraftigt sätt att ta sig fram.

Det är viktigt att fotgängarens anspråk tar plats och är med tidigt i processen.

Arbete med ett fotgängarprogram pågår.Senast uppdaterad 2018-04-16