2DC Kollektivtrafik

En förutsättning för att skapa en god, konkurrenskraftig kollektivtrafik är att bebyggelseplaneringen går hand i hand med trafikplaneringen och att kollektivtrafiken betraktas som en basservice i samhället.

Gruppen resenärer är mycket heterogen och ställer därmed olika krav. Arbetspendlaren, å ena sidan, som åker kollektivt till och från sitt arbete ställer höga krav på snabbhet, medan den äldre eller resenären med funktionsnedsättning, å andra sidan, främst prioriterar hög tillgänglighet och god service för att överhuvudtaget kunna använda färdmedlet. Trygghet på och till/från hållplatsen samt inte minst turtäthet och pålitlighet är avgörande vid val av transportmedel. Gångavståndet till hållplats, från bostad, skola eller arbetsplats, bör inte överstiga 500 meter.

För att kunna skapa en god kollektivtrafik krävs att många olika parametrar beaktas. Några av dessa rör den fysiska planeringen och är viktiga att beakta i samband med planläggning. Dessa är:

• Bebyggelsestruktur
• Bebyggelsens täthet
• Genhet- framkomlighet
• Till och från hållplatsen
• Resmöljigheter och restidskvot
• Tillgänglighet för alla

Det finns kartor över kommunens kollektivtrafiknät på Västtrafiks hemsida. Dessa linjekartor visar spårvagnslinjer, busslinjer, hållplatser och destinationer.

I rapporten “Fysisk planering för kollektivtrafik” redogörs för faktorer som är viktiga vid planering av kollektivtrafiknätet.Senast uppdaterad 2018-04-16