2DE Yrkestrafik

Tung trafik och farligt gods

Rekommenderade vägar för tung trafik, samt primära och sekundära transportvägar för farligt gods redovisas på karta kallad ”Karta för yrkesförare”. Länsstyrelsen kungör också årligen vilka de allmänna vägarna är samt vilka begränsningar och restriktioner som gäller. Med kungörelsen som underlag upprättar Trafikverket sina väginformationskartor.

 

Räddningstjänsten

Utryckningstrafik påverkas i första hand av framkomligheten på det primära utryckningsnätet. Här är det främst farthinder och trafiksituationen under högtrafik som måste beaktas.

Vad som gäller för utryckningsvägar framgår av dokumentet "Utryckningstrafikens framkomlighet i tätort". Räddningstjänstens primära utryckningsvägar finns redovisade i dokumentet ”Räddningstjänstens insatstid och förmåga” samt bilagan ”Räddningstjänstens körtidskartor”. Båda dokumenten finns till höger på sidan.

 

Renhållning

Renhållningsfordon måste alltid kunna komma fram för att tömma soptunnor och ansluta till sopsugar. De är därför ofta dimensionerande för gatans bredd och till viss del även lutning. Det är viktigt att backning endast sker i absolut undantagsfall och aldrig på gång- och cykelvägar, i bilfria områden, intill lekplatser och vid bostadsentréer eller i anslutning till skolor, förskolor och äldreboende. Vändplatser måste därför anläggas.

Det finns krav på mått för vändning, bredder på gångvägar och avstånd mellan angöring och sopnedkast som ska beaktas. Du kan läsa mer om detta under Utformning.

Godstransporter

Godstrafik påverkas främst av körutrymme, åtkomlighet till viktiga målpunkter, vilket inkluderar såväl strategisk placering i förhållande till transportstråk och lastzoner som trafikregleringar i form av förbud mot tung trafik, samt eventuella miljözoner. Framkomligheten påverkas också av farthinder. För godstransporter med mindre fordon är utbudet av lastzoner viktigt. Om det finns tillräckligt många lastzoner har godstransportörerna lätt att leverera sina varor. Tydlighet i när och hur dessa transporter utförs på bästa sätt är viktigt.Senast uppdaterad 2018-04-16