2EA3 Luftföroreningar

Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för en rad luftföroreningar. De som har störst påverkan och betydelse är normerna för kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10 och PM2,5). 

Luftkvaliteten mäts regelbundet på mätstationer i både taknivå (bakgrundshalt) och i gaturum. Dessutom mäts kvaliteten med mobila mätstationer. Det finns också beräkningar av halterna i staden. 

Nya planer och byggen ska inte medverka till att MKN överskrids. Om de redan idag överskrids är det viktigt att arbeta för att minska halterna. Miljöprogrammet innehåller en lång rad åtgärder som kommer att medverka till bättre luftkvalitet. En planering som gör det enkelt att välja kollektivtrafik, gång eller cykel över möjligheten att vi har bra luftkvalitet. 

Inför planeringen av ett område är det viktigt att direkt kolla upp om det finns risk för höga halter i området. Enklast för man det genom att kolla spridningskartorna på Göteborgs Stads hemsida, Luften i Göteborg (se länk till höger). Om man är osäker på att hur kartorna ska tolkas kan man kontakta Miljöförvaltningen. Se kontaktuppgifter till höger. I vissa fall kan det behövas en fördjupad bedömning av situationen.

Stora utsläpp kommer från både vägtrafik, sjöfart och industri, men för den luften vi andas har utsläppen från vägtrafiken störst påverkan. Det beror på att den sker i vårt närområde. Förutom storleken på utsläppen påverkas halterna av väder och vind. 

Tack vare ett medvetet arbete de senaste åren har vi klarat MKN för PM10. Andelen dubbdäck har minskat och vi har också spridit dammbindningsmedel under perioder då risker för höga halter varit som störst. 

Alla mätdata redovisas på Göteborgs Stads hemsida, Luften i Göteborg, (se länk till höger). Där kan man fortlöpande se situationen vid samtliga mätstationer, ta del av olika rapporter bland annat om erfarenheterna av att minska partikelhalterna och få bakgrundsmaterial. Där finns också uppgifter om gällande MKN och lokala luftkvalitetsmål.

”Riktlinje för trafikmängder i planeringsarbete inom trafikkontoret” ska användas vid luftberäkningar i planeringsskedet.
Senast uppdaterad 2018-10-15