2EC Hastighet

Hastigheter har en avgörande betydelse när det gäller uppkomna skador vid trafikolyckor ( se även kapitel 2BE Trafiksäkerhet). Inriktningen på stadens arbete är att hastigheten för bilar i gatunätet ska bli lägre. Gatans utformning och dess  hastighetsgräns ska följa och stödja varandra. I väntan på en beslutad hastighetsplan skiljer sig referenshastighet ifrån skyltat hastighetsgräns, se nedan.  

Referenshastighet

Vid ny- och ombyggnad av stadens gator ska dimensionering av trafikutformningen utgå från referenshastigheterna 30, 40 och 60km/h. Högre hastighetsgränser används endast i undantagsfall. Val av referenshastighet ska stämmas av med trafikkontorets handläggare, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Hastighet" (referenshastighet). 

Skyltad hastighetsgräns

Vid framtagande av lokala trafikföreskrifter och skyltsättning används hastighetsgränserna 50 och 30 km/h samt rekommenderad 30km/h inom tätbebyggt område. 

50 km/h
Inom tätbebyggt område gäller bashastighet 50km/h. Bashastigheten skyltas endast upp vid gränsen för tätbebyggt område eller vid övergång från annan hastighetsgräns.

30 km/h
Begränsningar av hastigheten till 30 km/h ska användas restriktivt. Hastighetsbegränsningen 30 km/h används i undantagsfall, och bara där man inte kan bygga fartdämpande anordningar, samt i anslutning till skolor. Vid skolorna är oftast hastighetsbegränsningen tidsbegränsad, vanligtvis mellan kl. 06-21 alla dagar.

Max-30
Rekommenderad hastighet, max 30 km/h eller lågfartsgata används alltid i kombination med fartdämpande anordningar.Senast uppdaterad 2018-04-16