2EE Väghållningsgränser

Vägnätet i kommunen är indelat i statliga vägar, kommunala vägar och enskilda vägar. Vem som är ansvarig väghållare för de större vägarna framgår av "Karta över allmänna vägar". Trafikkontoret håller också en väghållarkarta där väghållaransvaret för de mindre, enskilda vägarna framgår. Kommunen är normalt väghållare i detaljplanelagt område, utanför väghållningsgränsen. Kommunen har dessutom tagit över väghållaransvaret på vissa vägar som tidigare var enskilda. Därtill kommer vissa gång- och cykelvägar som ligger på mark där Park- och Naturförvaltningen är huvudman.

Huvudmannaskapet för den mark som ägs av kommunen framgår av den så kallade förvaltningskartan som finns hos Trafikkontoret.

Statliga vägar

Trafikverket har väghållarskapet för vissa övergripande vägar. Dessa består av riksvägar och primära länsvägar med tillhörande trafikplatser, samt några övriga länsvägar.

Enskilda vägar

Enskilda vägar är uppdelade i vägar med kommunalt bidrag och vägar utan kommunalt bidrag. På vägar med kommunalt bidrag har Trafikkontoret möjlighet att påverka utformning, standard och följsamhet gentemot kommunala policys och riktlinjer.

Gång- och cykelvägar

Park- Naturförvaltningen (Ponf) är ansvarig för de gång- och cykelvägar som ligger på park- och naturmark med undantag för de gång- och cykelvägar som tillhör det övergripande cykelnätet enligt TK:s Rapport 5:1999 "Cykelprogram för Göteborg".
Ingår cykelbanorna i det övergripande cykelnätet är det trafikkontoret som har förvaltaransvaret även om cykelbanorna ligger på mark som förvaltas av Ponf. Övergripande cykelnät i Delsjöområdet, Hisingsparken och Slottsskogen förvaltas dock av Ponf.

Torgytor

Park- och Naturförvaltningen har ansvaret för vissa torgytor och Trafikkontoret för övriga. Ansvarsområdena framgår av karta över stadens torg.
 

Tättbebyggt område


Trafikkontoret har tagit fram en karta som visar lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Göteborg.
Definitionen av tättbebyggt område har betydelse bland annat i frågan om vem som meddelar lokala trafikföreskrifter. Läs mer om detta under Lagar och föreskrifter/Trafikförordningen kap 10.


Senast uppdaterad 2018-04-16