2AA Typsektion

Sektionsbredd tas i första hand fram med vägledning av VGU och anvisningarna nedan. Avstämning ska alltid göras med handläggaren på trafikkontoret.

 • Typsektion ska väljas utifrån platsens och gatans funktioner, förutsättningar, önskad respektive skyltad hastighet, stadslivsbehov, verksamheters behov etc.
 • Under dimensionerings- och sektionsarbetet för gatan behöver analyser göras utifrån gaturumsbeskrivning (se VGU) och livsrumsmodellen (se TRAST, VGU). Dimensionerande trafiksituation (DTS) ska tas fram.
 • Sektionsdimensioneringen ska i första hand utgå från referenshastigheterna (VR) i VGU 30, 40 och 60 km/h.
 • Framtida trafikflöden (för alla trafikslag) ska tas fram – de är viktiga grundförutsättningar för att man ska kunna ta fram sektionsbredder.

Körbana - biltrafik

Tabellen nedan är en enklare vägledning att utgå från för att stadens körbanor ska få likartad bredd vid likartade situationer, behov och sammanhang. Det som redovisas i tabellen nedan är enbart själva körbanan. Det behövs en mer noggrant framtagen, behovsanpassad DTS som rymmer hela gaturummets bredd vid till exempel flera körfält i samma riktning, skiljeremsor av olika slag, mer komplexa situationer, olika anspråk/behov på utrymmen för vistelse och stadsliv.

Vid närmare dimensionerig av sektionsutrymme och vid användande av tabellen nedan - tänk på:

 • Generellt gäller att räddningsfordon, fordon för snöröjning, renhållningsfordon och flyttlastbil ska kunna nå varje fastighet - i första hand via kvartersmark.
 • Utrymme behöver läggas till för svepytor (breddökning) för svängande fordon.
 • Utrymme behöver läggas till för fasta hinder (t ex belysningsstolpar, skyltar, elskåp).
 • Utrymme behöver läggas till för stödremsa på gator och vägar med dike (utan kantsten).
 • Minsta normalavstånd mellan en refugs kantsten och körbanans kantsten bör vara 3,5 meter (ett körfält i en riktning).
 • Körbanebredder mellan 3,5 - 5,0 m bör inte utföras för dubbelriktad trafik.  (Lokalgator med körbanebredden 4,5 m kan dock accepteras på återvändsgator där sikten är god och möte normal lastbil – personbil i princip inte förekommer och då max 25 villor är anslutna. Förutsättning är också att all parkering sker på tomtmark. I områden med högre exploateringsgrad ska körbanan vara minst 5,5 m bred.)
 • Utrymmen för snövallar och snöupplag behöver övervägas. 

Körbana – separat kollektivtrafik

För gata med separat kollektivtrafikkörfält utgår man från nedanstående mått i tidiga, planerande skeden. Vid detaljprojektering - se gällande banstandard.Dubbeldäckare sveper mer än andra bussar. Se ritning ”svepytor buss av typ dubbeldäckare” till höger på sidan för mer information om mått. Höjden är 4,2 meter.


Senast uppdaterad 2017-10-16