2E Lutningar

För att säkerställa god vattenavrinning krävs en minimilutning på 0,5% längs gator och gång- och cykelvägar med kantstöd. Där kantstöd saknas ställs inga minimikrav på längslutningar på hårdgjorda ytor, då ytvattnet tas upp i lutande diken eller över slänt.

Lutningar i både längs- och tvärriktning påverkar trafikanternas tillgänglighet.
Läs mer om maxlutningar i längsled i kapitel:
Gata och Väg (2EA)
Gång- och cykelbana (2EB)

Läs mer om minlutningar för avvattning i kapitel 12BC Lutningar och avvattning under Projektering.Senast uppdaterad 2017-10-16