2IC Utformning av parkering

I grunden är det önskvärt att själva gaturummet är utformat på ett sätt som visar hur uppställning får ske – det är av avgörande betydelse att utformningen sker i samspel med de trafikregler som gäller. Genom valet av bredder på körbana, materialval på ytor, stolpplacering, gångbaneklackar m.m. kan vi åstadkomma en fysisk utformning som ”förklarar” de regleringar vi har. Trafikanterna behöver i bästa fall inte tänka, utan förstår ändå vad som avses – självklar parkering. Gå igenom hur man med fysiska åtgärder kan ”förklara” var och hur uppställning får ske eller inte får ske, så att det för varje situation och på varje plats är lätt att entydigt förstå ”vad som gäller”.
Se dokumentet ”Självklar parkering” till höger på sidan. Se även länken till P-handboken till höger på sidan där man bland annat kan hitta ”Självklar parkering 2.0” och ”Självklar parkering 3.0. Gatan talar”. Dessa återfinns under P-Biblioteket/Rapporter och meddelande/Parkeringsreglering/2002-2003 respektive …./2006-2008.


Uppställning längs med gator

Fickor och klackar:

 • Utforma fickan med tydlig början och slut,”kona” inte ut den – inga smygplatser. Visa klart var första och sista bil får ställa upp, lämplig radie är 3,0 m
 • Fickan skall helst ligga i nivå med gatan
 • Inga skarpa innerhörn som är svåra att underhålla
 • Inga skarpa hörn när man kör in
 • Bygg fickan minst 2 meters djup – ger bättre sikt och fler platser vid övergångsställe
 • Avsluta fickan 10 m före korsande gata

Material:

 • Hela uppställningsytan skall ha samma material
 • Avgränsningen mot körfältet kan vara av avvikande material
 • Se upp med ytskikt/stenskift som kan förvilla
 • Skall p-rutor ha en juridisk innebörd, måste vägmarkering eller vitt material användas

Utfarter:

 • Utfarter kan markeras med avvikande material
 • Sänk kantsten eller lägg asfaltbrygga
 • Uppställningsficka skall helst inte finnas vid utfarter

Körbanebredder:

 • Bygg med högst 4 meter mellan kantstenar där vi vill ha förbud att stanna eller parkera, så behövs inte LTF och
 • Utmärkning
 • 4,5 meter är en mycket oklar bredd
 • Från 5 meter och uppåt är det möjligt att tillåta uppställning
 • Håll parallella kantstenar (konstant bredd), undvik ”konade” bredder som gör att det är svårt att veta var man får börja/sluta parkera

Refuger/sidoförskjutningar och dylikt:

 • Bygg så att inga tveksamma platser skapas
 • Man skall inte kunna ställa upp för nära, före eller efter en refug, så att framkomligheten hindras.

Övrig uppställning

Torg och andra odefinierade ytor:

 • Det skall av materialvalet klart framgå hur uppställning får ske
 • Se upp så att inte ytskikt/stenskift förvillar
 • Skall p-rutor ha en juridisk innebörd, måste vägmarkering eller vitt material användas.

Kvartersmark:

 • Förtydliga gränsen mellan kvartersmark och allmän platsmark genom att de ges olika material eller någon form av ”gränsmarkering”

Skyltar, träd och stolpar

 • Samordna vägmärkesstolpar och träd så att vägmärken inte blir skymda
 • Samordna vägmärkesstolpar, master, belysningsstolpar m.m. för att minimera antalet stolpar

Oönskad uppkörning på olika ytor

 • Använd vid behov stolpar, stenar etc. för att förhindra parkering i terräng, på gångbanor m.m.

Lastzon

 • Sänk vid behov kantstenen eller lägg en asfaltramp
 • Bygg eventuellt en klack bakom lastzonen för att lasta av på

Parkeringsplats för rörelsehindrad

 • Parkeringsplats längs gångbana utförs 7 meter lång. Ligger platsen först eller sist längs gatan kan platsen utföras 6 meter lång om det inte finns någon gångbaneklack, se standardritning 4560.
 • Vid längsuppställning ska hinder på gångbanan inte inkräkta, se standardritning 4560. 
 • Markbeläggningen på gångbanan ska vara fast, jämn och halkfri.
 • Längslutningen på gångbanan bör vara högst 5 % och tvärlutningen bör inte överstiga 2 %.
 • Ramp mellan gångbana och parkeringsplats utförs enligt fallet ”rullstolsramp utan särskild gångpassage”, se standardritning 4510
 • Vid vinkelrät uppställning utförs platsen 5 meter bred. Måttet kan minskas till 3,6 meter om fritt utrymme på en intilliggande gångbana minst 1,4 m kan nyttjas.

MC-parkering

 • Sänk kantsten eller lägg asfaltramp när parkeringen ligger på gångbana

Hållplatser

 • Anpassa avvikande material (betong) till Trafikförordningens 20+5-metersmått

P-automater

 • Placering av P-automater behandlas i annat avsnitt av P-handboken

Senast uppdaterad 2017-10-16