3EA6 Dagvatten

Planering av dagvattenhantering

Dagvattenansvaret regleras genom VA-huvudmannens verksamhetsområde. Rättigheter och skyldigheter regleras enligt KF:s beslut om VA-taxa.

Allt dagvatten från trafikytor inom detaljplan är avloppsdagvatten (MB kap 9 §2). Hittills har gällt att avloppsdagvattnet avleds till förbindelsepunkten (FP) där VA-huvudmannen Kretslopp och Vatten tar över. Trafikdagvatten utanför detaljplan är ”trafikdagvatten” vilket ska omhändertas enligt MB:s hänsynsregler.

Alla projekt är unika. Dagvattenplaneringen är typiskt objektsstyrd och måste studeras från fall till fall.

Dagvatten ska hanteras utifrån vattnets avrinningsområde och inte bara för det aktuella arbetsområdet. Dagvattenutredningen ska innehålla rekommendationer för aktuellt område samt visa vad som studerats t ex förslag med ny ledning till recipient, större reningsanläggning i utsläppspunkt till recipient, dagvattendamm utanför området, avledning till RYA etc.

Anläggningar

Stadens infrastruktur är en mycket stor investering och hit hör dagvattenanläggningar och ledningar. Det är av största vikt att infrastrukturen även fortsättningsvis byggs med stor robusthet och på sådant sätt att kostnaderna för drift- och underhåll hålls låga.

Gatornas och spårbanornas bärighet får inte äventyras. Vatten försämrar bärigheten och sättningar kan uppstå och därför är vägkroppens dränering viktig. Dagvatten får alltså inte infiltreras i gatornas vägkropp eller i spårbanorna. Undantag kan få ske i mån av plats och med drift och underhållskrav för trottoarer, cykelbanor, P-platser och lågtrafikerade gator.

I första hand ska infiltration, lokalt omhändertagande och stora anläggningar eftersträvas. Jordartskartan visar var det finns infiltrationsmaterial och det är viktigt att utnyttja den infiltration som är möjlig. Observera att det kan vara en fördel för både projektet och staden att anläggningen placeras utanför arbetsområdet.

Genomförbarheten med hänsyn till ledningar och annan infrastruktur måste beaktas. Ledningskollen, samlingskartan samt, fastighetsregistret innehåller sådana uppgifter. Se mer under planeringsförutsättningar/teknisk försörjning.

Staden förtätas och gaturummen blir trängre samtidigt som samma funktioner fortfarande ska få plats. Det är viktigt att komma ihåg dagvattenanläggningarnas volymanspråk vid planeringen.

Trafik och stadsmiljö

Kollektivtrafiken har mycket hög prioritet. Dagvattenanläggningar får inte påverka kollektivtrafikens framkomlighet vid drift och underhåll vilket gäller såväl grävarbeten som uppställningsplatser för drift-och underhållsfordon. Trafikstörningar för övrig trafik ska också undvikas.

Kostnader

Alla kostnader måste tas med i kostnadsbedömningarna, t ex bergschakt, flyttningar av ledningar och murar etc. Inom detaljplanearbetet ska detta klargöras i planeringsskedet vilket kan kräva att nyttjanderättsavtal upprättas. Kostnadseffektivitet gäller vid val av dagvattenanläggningar och dagvattenlösningar, både kostnaderna för investeringen och för drift och underhåll.

Miljö

Synpunkter från tillsynsmyndigheten ska inhämtas.
Det pågår arbete om hur staden ska möta framtida klimatförändringar. Resultatet av det arbetet kommer att kompletteras till denna text.
Senast uppdaterad 2017-10-16