3EC Hastighet

Hastigheter har en avgörande betydelse när det gäller uppkomna skador vid trafikolyckor ( se även kapitel 3BE Trafiksäkerhet). Inriktningen på arbetet är att skapa lägre hastigheter i gatunätet. Gatans utformning och dess  hastighetsgräns ska följa och stödja varandra. 

Hastighetsplan

En översyn av hastighetsbegränsingarna i Göteborgs Stad påbörjades i slutet av 2014. I augusti 2016 lanserade regeringen en nystart av nollvisningen där myndigheten Trafikanalys fick i uppdrag att utreda sänkt bashastighet inom tätort, se länk till höger på sidan. Utredningen ska vara klar senast oktober 2017. En sänkt bashastighet skulle påverka ett införande av nya hastighetsgränser i Göteborg gällande både kostnad, utförande och tid. Därför har Trafiknämnden beslutat att avvakta resultatet av regeringsuppdraget innan beslut om nya hastighetsgränser tas. 

Anledningen till hastighetsöversynen är att det från maj 2008 är möjligt att skylta hastigheten i steg om 10km/h, från 30km/h upp till 120km/h, i Sverige. Förändringen av hastighetsbegränsningarna är avsedd att ge ökad trafiksäkerhet samt bidra till ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna och minskad miljöpåverkan. 

Hastighetsöversynen kommer resultera i en hastighetsplan för Göteborgs Stad som ska medverka till minskad klimatpåverkan i ett långsiktigt hållbart trafiksystem och en mer attraktiv stad. 

Referenshastighet

Vid ny- och ombyggnad av stadens gator ska dimensionering av trafikutformningen utgå från referenshastigheterna 30, 40 och 60km/h. Högre hastighetsgränser används endast i undantagsfall. Val av referenshastighet ska stämmas av med trafikkontorets handläggare, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Hastighet" (referenshastighet). 

Skyltad hastighetsgräns

Innan hastighetsplanen har beslutats används främst hastighetsgränserna 50, 30 och rekommenderad 30km/h inom tätbebyggt område. 

50 km/h

Inom tätbebyggt område gäller bashastighet 50km/h. Bashastigheten skyltas endast upp vid gränsen för tätbebyggt område eller vid övergång från annan hastighetsgräns.

30 km/h
Begränsningar av hastigheten till 30 km/h ska användas restriktivt. Hastighetsbegränsningen 30 km/h används i undantagsfall, och bara där man inte kan bygga fartdämpande anordningar, samt i anslutning till skolor. Vid skolorna är oftast hastighetsbegränsningen tidsbegränsad, vanligtvis mellan kl. 06-21 alla dagar.

Max-30
Rekommenderad hastighet, max 30 km/h eller lågfartsgata används alltid i kombination med fartdämpande anordningar.Senast uppdaterad 2017-10-16