3EF Trafikdata

Trafikkontoret samlar in och analyserar trafikflöden för gång-, cykel- och biltrafik samt genomför resvaneundersökningar, vilket beskrivs närmre under 3EF1 Trafikmängder. Här beskrivs också vilka trafikmängder som ska användas för dimensionering av fysisk utformning respektive miljöanalyser.

Trafikkontoret sammanställer och analyserar trafiksäkerhetsstatistik från det nationella verktyget STRADA, se 3EF3 Trafiksäkerhetsstatistik.

Resmönster för 21 delområden (den tidigare stadsdelsindelningen) utifrån resvaneundersökningar har analyserats och sammanfattats i ett faktablad för varje område som visar bl.a. färdmedelsfördelning och reslängd. Se 3EF2 Resmönster.

Trafikkontoret tar även fram riktlinjer för att underlagsmaterial och beräkningar ska vara enhetliga. Till höger på sidan finns ”Riktlinjer för Trafikmängder i planeringsarbetet inom trafikkontoret” samt ”Resalstring för exploateringar”. En utförligare beskrivning av dessa riktlinjer hittar du till höger på sidan och under 3EA1 Buller, 3GA Bullerutredningar samt 3EA3 Luftföroreningar för Trafikmängder i planeringsarbetet och under 3EF5 Resalstring för Resalstring för exploateringar.

Trafikstrategin, som antogs 2014, är ett viktigt måldokument som beskriver det framtida resandet. Trafikstrategin har brutits ner på stadsdelsnivå (enligt den tidigare indelningen som bestod av 21 områden), vilket redovisas under 3EF4 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin. Dessa resandemål ligger även till grund för den framtida resalstringen, vilken beskrivs under 3EF5 Resalstring.

Trafikmodeller och trafikprognoser beskriver de trafikmodeller och verktyg som trafikkontoret använder och förfogar över.

Senast uppdaterad 2017-10-16