3EF5 Resalstring

För att beräkna hur många resor som alstras från ett område används verktyget Resekalkyl. Resekalkyl beräknar antal resor per dygn och resorna är uppdelade på gång-, cykel-, kollektivtrafik- och bilresor. Alstringen utgörs dels av antal bostäder i området, dels av kvadratmeteryta verksamheter. Verksamheterna delas in i kategorierna skola, handel, industri och kontor. Alstringen ligger bl.a. till grund för dimensionering av vägar samt miljöanalyser.

Alstringen för respektive färdmedel visas för nuläget samt för stadens målbild -  Trafikstrategin 2035. Beroende på geografiskt läge (område) varierar färdmedelsfördelningen, detta beroende på bland annat stadsstruktur och resmönster. Då kategorierna är grovt uppdelade visas alstringen med osäkerheter. Den slutliga beräkningen av resor bör därför kompletteras med ett resonemang av resultatet.

Det underlag som Reskalkyl baseras på är, förutom resvaneundersökningar, Nedbrytningen av Trafikstrategin vilken beskrivs under 3EF4 Färdmedelsfördelning enligt Trafikstrategin.

I underlaget till Resekalkyl antas det att bostäder alstrar ungefär 2.6 resor per person och dag. För handel, industri och kontor antas alstringen till 2 resor per person och dag. Skola och förskola alstrar fler resor än övriga kategorier, här antas 6 resor per person och dag.     Senast uppdaterad 2017-10-16